Psalms 133

Kau aaknga Devitda matakut. Miti yot gwene kopnangge taikaing.

Aminu notna notna dakngake aminda unekan take yuke
musipna gwendukan teke notna siknga daknganingu, wa take siknga.
Sanga waaknga unzing, katau oliv dakane yangga waenga kaya aknga
Arondane gwapakngane tukngwaking binga.
Tukngwamban aamnane epuke gen danggamna mamaya aknganeta pimake
tauknga nomna dakngane pukukut.
Sike sanga musipna gwendukan yutnanga aknga wa unzing,
yekap piokga tawanu Hermon dakane gatu tawanu Saion dakane pimakaing binga.
Dasingge, keu waomune Buyambam tapata musia gwendukan teke yuaingu take pasinggak.
Pasike ita kayuk asinggan asinggan yutnanga akngana ayamunggak.
Copyright information for `WNC