Psalms 135

Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ginu Buyambam tapatane puya amina,
ginda itane umana initangenatnong.
Ginu Buyambam tapatane you buyambam gwende yuke puyana pasikaingu,
wa Anutunindane you buyambam gwene yuke umana initangenatnong.
Itane umana yatangenatnong. Dasingge, ita ninde take siknga pasinggak.
Ita ninde musip kwikwik natanimunggak. Unzingge ninda kap taike itane umana yatangenatnim.
Sike Buyambam tapata Jekop inae yawan yukut.
Ngan, Isrel nana aminu Anututane donga siknga.
Nata natapanu Buyambamtapa umana kopsa siknga.
Sike ita anutu pupuknga ayapbike enane siknga yuak.
Buyambam tapata sanga minaka takngatu
yekaune gatu keune gatu yanggabam gwene ba yanggabam gwende
kutakngine tasinangge natakengu ita atasinggak.
Ita sopa tawikge minga kepna kepna kuupbam tasiwan aakgak.
Siwan ita tasiwan yapasik siwawan sopa tanggak.
Siwan gatu ita tasiwan got takngata gwatdu gwatdu puyatake kunggak.
Ngan, Isip kep komune ita Isip nanatane waaknga tupan tapaapa atzipa kumbing.
Siwan gatu kaapdane ngang zipa kumbing.
Siwan Isip kep komune duya takngatu takngatu tasiwan
king kapaat gatu tupan aminaatda kawawa kekekngana une yeuyamukut.
10 Siwana ita keu kundune nana pasiwan maiking.
Ngan, kingu kekeknga apaapa atzipa kumbing.
11 Ngan, ita Sihon tanguwan kumbut. Kingu waapa Amor nana amindane.
Gatu Ok, Basan nanatane king kapa,
gatu Kenan kep komune nana kingu kuupbam zipa kumbing.
12 Siwan ita kingu waakwakgane kepna pake inane aminabamde yamukut.
Wa Isrel nana unin.
13 Buyambam tapa, asingganu aminbamda gae natapanu Anutu siakan tapa unin ngang nataing.
Siwan masan aatning kaya gae waakngakan natapning.
14 Dasingge, Buyambam tapata aminabam gatayaman kepi noman taknga tawake tasining.
Tasiwawa kake aminu kundu iwana akwak ngana waakwakge natapa amin noman siwik. Unzingge ita inane puya aminae butaya natayamik.
15 Sike katum aminda anutu pupukngana silwaat gatu gol katda pasiking.
Aminu waakwakga anutu pupukngana katakngita tumuke pasipeking.
16 Sike anutu pupuknga waakwau gena kaya, ngana wamu yananga dua.
Siwan kaina kaya, siwan ngana sanga kananga dua.
17 Siwan waakwau maaknga kaya, siwan ngana sanga natapnanga dua.
Siwan nomna ganang yawan kopnanga dua.
18 Aminu anutu pupuknga wa pasike peke baniu sanga wande sikaingu,
anutu pupuknga waakwak binga daknganing.
19 Ginu aminu Isrel nana, Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ginu Buyambam tapatane prisnan, Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
20 Ginu dongu Liwai tanen, Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ginu Buyambam tapae akgwaukaing aminun, itane umana yatangenatnong.
21 Ginu aminu Saion yuaingun, wa Jerusalem.
Buyambamtapa you wanggapmane yuak kapanin.
Itane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC