Psalms 136

Ginda Buyambam tapae asiknga inimbaknganong. Dasingge? Ita take siknga tasinggak kapanin.
Asinggan asinggan siknga ita ginde musip gwaang siknga natandamuke yuak.
Ginda Buyambam tapae asiknga inimbaknganong. Ita anutu pupuknga apaapa gwa yapbikut.
Asinggan asinggan ita ginde musip gwaang siknga natandamuke yuak.
Ginda Buyambam tapae asiknga inimbaknganong. Waapa aminu tupan tapa apatane Buyambam tapana unin.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Wa awiaapatakan duya buyambam takngatu takngatu asinggan asinggan pasinggak kapanin.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Inane natdetdetnaneta ena yekap gwekat gatu sanga wagwene yuaingkat pasike pekut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Ita kepdaka engatangan tasike teke gatu yangga amaakatang pasike pekutde natake inimbaknganong.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Ita gunzit gatu yekau zikaane kakaa nimunggak gwen ngang pasike pekut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Ita gunzit tasiwan akwakanggak ge kuyana yuak.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Ita tasiwan yekap gatu yekapdaak ngang zikaa dakatane kakuya tasinggak.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
10 Ita engangu waatdaka Isip kep komune nanatane tupan tapa apa zipa kumbing.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
11 Ita Isrel nana aminbamu yanipakapan Isip kepkom teke apbing.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
12 Ngan, inane kekeknga akngananeta waaminu yanipakapbut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
13 Ita tasiwan yanggabamu Ret Si gwenu kaukaut wesiwan kukut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
14 Ita tupan kuke aminabamu yanipakapan yanggabamu wagwende banakan kuking.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
15 Ita tasiwan kingu Isip nana apa gatu itane amak amina ngang yangga tangoke kuupbam kumbing.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
16 Ita tupan kuwawan inane amina keu sanga wena kepban komune tawaking.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
17 Ita kingu kekeknga yukingu atzipa kumbing.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
18 Ngan, ita kingu umana kaya apaapa atzipa kumbing.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
19 Ita Kingu Sihon, Amor yot gapmane nana apa atanguwan kumbut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
20 Ita kingu Ok, Basan yot gapmane nana apa tanguwan kumbut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
21 Ita kingu waakwakgane kepna kaiwa kuwan inane aminabamde yamukut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
22 Ita keu wandaka kaiwan kuwan Isrel nana inane puya amin takwakge yamukut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
23 Sike tapduu ninu moo amin yukumang komune ita ninde dua botakut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
24 Ita iwaninde kataune kaiwa kuwan pakut.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
25 Ita aminde gatu kaap zongge ngang kuutde yamunggak.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
26 Ginda Anutu yekaune yuak kapae asiknga inimbaknganong.
Asinggan asinggan ita ninde musip gwaang siknga natanimuke yuak.
Copyright information for `WNC