Psalms 137

Ninu keu Babilon komdane yangga kwaimune pukuyuke
natdetdet ninu tena Saionde kuwan kwanam sikumang.
Sike gitaninu ninda katau
wesim yuaing dakandakane mitapekumang.
Dasingge, aminu kaautde nipmakingga anzing yaking, “Ginda kap taike pasiwa ninda take natapnimde tainong,” ngang yaking.
Ngan, aminu meya waaknga nimukingga anzing yaking,
“Kau takngatu Saion nana tainong,” ngang yaking.
Siwan ngana Buyambam tapatane kapna
dasingge ninda amindane kep komune yuke tainim? Dua siknga tainim.
Jerusalem, nata gae apbotanangge dua siknga nataat.
Siwan ngana gae apbotawit gamu nata gita atanguwa wai siwik.
Jerusalem, nata gae dua ba natapanu,
yembinata gatak gatak siwik.
Ngan, nata gae musip gwaang siknga dua natapanu
guyakngata akupiawan kau takngatu gatu tainanga dua siwik.
Buyambam tapa, tapduu iwanata Jerusalem nana yapbiking komune
Idom nanata yaking kakngae natapso.
Waaminda anzing yanggamataking,
“Jerusalemdane yotna kuupbam waitdeke kuut siknga pasina maining,” ngang yaking.
Babilon nana aminu natapnong. Aminda ginu asiknga pasiwa maining.
Ngan, aminu tapatuta waiaknga ginda ninde tasiking taknga yake waakngakan ginde tasiwiu,
aminu waapa apbakngayok.
Ngan, aminu gatane engangga pake sup tangan mumba pimake
wai siknga zipiu waapata apbakngayok.
Copyright information for `WNC