Psalms 138

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, natane musipmaatang gae gaak wam ganiwitde asiknga kekekanggat.
Sike aminu tupan tapaapa yekaune yuaingu kuupbamde kaine nata kau gatane umande yatangenatnangge taiwit.
Sike nata muna gatane you buyambam gwende nom saak puke gatane umanda yatangenawit.
Dasingge, gata nae take siknga asinggan natangamuke gata sanga tasinangge yawi kekekakut takngakan asinggan tawanggayak.
Ngan, gata tasiwi gikane umanda gatu gikane wam ngangu sanga tupan siking.
Siwan tapduu nata gae yakum komune gata natane tumuk wama atnatapbuyak.
Natake gata gikane kekekngaka nae nami nata kekeknga siknga yuat.
Buyambam tapa, nata nataau kingu kepna kepna nana kuupbamda tapduu
gatane wamba natapning komune gatane umanda ayatangenatningge nataat.
Yatangenake waakwakga kau kepi gata tawake tasinggayakge natake kap tainong.
Dasingge, ga umanda kopsa siknga apanin.
Buyambamtapa enane siknga apa, siwan ngana aminu yamandeu dua sikaingge gatayamunangge natayak.
Siwan ngana ita yamandet aminu peke maa siknga yuke kaak.
Sike meya buyambam takngane sukuwanu
gata na kakuya tasiwi nata take yuat.
Sike iwana aminda nae musiptok nataing ngana gata waaminu atzipmanggayak.
Zipmake gikane kekekngane na gatuka tanggayak.
Buyambam tapa, gata sanga kuupbamu nae tasinangge yawi kekekakuu gata atasiya ngang natapa kekekanggak.
Siwan gata nae asinggan asinggan take siknga natangamunggayak.
Sike puya gika pangenakuyau apasiwi dua pimaningge nataat.
Copyright information for `WNC