Psalms 141

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, nata apmanu ga ganinggat. Ganiwa natake gata na apu gatangamuyo.
Nata gae ganiwanu gata natane tumuk wama natapso.
Natane tumuk wamma anzing, sanga sawa kupana akopan kapanga gwaam takngata binga apan tapiakge nataat.
Ngan, nata gae tumuk yake kataknga tangenakgat takngae natapi ofa zikaane tasikaing binga singgak.
Buyambam tapa, gata natane gena daka kakuya katak tasiyo.
Ngan, nata wamu yawiu katak kayuyo.
Gata natane musipma gwenu dua nandutewi
waiaknga tasinangge enawan na wai aminkat unekan napmambi waiaknga kundu tasinim.
Ngan, dua nandutewi naat iat unekan yuke
nanamu kaya siknga kuupbamde saningu kuutda nanim.
Sike aminu noman tapata waiaknga dua tasiwitde na nuwan kakengu nata ie natapa waapata sanga take tasingamunggak kapanin ngang natapit.
Ngan, ita na kaanga naniwan natakengu sanga takekan tasinggak ngang natapit.
Siwan unzing wel yangga gwapangane tukwamban puwawan umana tangenakgak binga.
Ita kaanga naninangge ba nutnangge natapan kake ma tasiwim ngangu dua siknga iniwit. Siwan ngana nata Anutue aminu wai pasiwan mainingge tumuk wamu asinggan ininggat. Waiaknga tasikaingge meya yamikgen.
Meya wa yamiyau aminu waakwakgane tupan tapaapa pake damedakane mupewan pukuwanu, wai aminu waakwakga apme natdetning.
Natane wamma siakan gan yakum ngangun.
Siwana waaminda anzing yaning, “Aminda nindane kwatanin paku amin kwaikaing gapmane mupewa kuning.
Unzing aminda kep kwaik take kep daka wesiwan kaukaut mumba kukaing binga.”
Siwan ngana Buyambam tapa, awiapatakan aminbam kayuak kapanin, na kainata gae kasatnanggat.
Kasatnawa gata na kakuya take tasike na dua nandutewi kupit.
Gata na tanawambi yapapna wai aminda pasike pakusopukaingga na dua tapik.
Ngan, gata dua kapewi wai aminda bungep pasikaingga tapan.
10 Gata pasiwi inane bungepnata wai aminu waakwau panggaganuyok. Sike na wena.
Na kepi takekan sukuwa sanga wai takngatuta dua tasiwan maiwit.
Copyright information for `WNC