Psalms 142

Kau aaknga Devitda sup gapbat katang yuke matakut.

Na Buyambam tapata gatangamikge kumzang yanggamatanggat.
Ngan, na ita butaya natake gatangamikge kekeknga ininggamatanggat.
Nata nangaakan nataat takngae gatu meya kuupbam
nae apukaing ngangge ininggat.
Sike musipmaatang natapa meya siwan
na apmainanggenggat ngang natakengu,
Buyambam tapa, gata minaka tasiwitde atnataayak ngang nataat.
Sike kepi nata kunanga gwakatangu bungeu gwa tasike takusopuking.
Nata ninae wesim kaat.
Kawa ngana aminu tapatu dua yuuknga gatangamik.
Aminu tapatu dua yuuknga kakuya nae tasiwik.
Siwan aminu tapatu nae butaya natangamuke gatangamunangge nataau wena.
Unzingge, Buyambam tapa, nata gae yanggau gata akgatangamiakge yanggat.
Gatakan na kakuya tasinggayak kapanin.
Sike kayuk yuwit kopatangu gatakan siknga naat yutzimde nataat.
Gata gatangamiakge sikgatde natapso.
Dasingge, natane musipmaatangu meya siknga.
Aminu na tasiwan mainggat takwau kekeknga siknga. Nata waakwau yapbitnanga dua.
Unzingge gata na ie kataune sandeke tapso.
Gata na meya waaknga kaaune sandeke tapi na take yuwit.
Unzingge gatane amindabamu unekan gwa yuwan kakengu
gatane umanda yatangenawit.
Minae, gata nae take tasikuyak.
Copyright information for `WNC