Psalms 144

Devitda kau aaknga matakut.

Nata Anututane umana yatangenakgat.
Na nanduyutnanggengu yatangenakgat.
Ita gatangaman nata kataknga tandakngake iwanaat amnangge tasiwa take singgak.
Ita nae musia kwikwiknga natake kakuya tasinggak kapanin.
Siwan na ita asinggan tanawanggak.
Sike na iatang kusopuwa ita na tanggak. Ita na take tasiwan na take yuat.
Siwan ita tasiwan aminu kundu nae gepbiatang koyuaing.
Buyambam tapa, ninu amin mina binga, ge gata ninde natanimunggayak?
Ninu unzing sanga moo binga. Dasingge gata ninde nangaakan natanimunggayak?
Ninu unzing waungga genine awiasip akonggak binga. Ninu tapduu dapaknga yuamang.
Unzing amindane wee gunzitda tasiwan matekngasim yuke sopunggak binga.
Buyambam tapa, gata yekap gwenu yawi zike kuwan epsok.
Epuke gata katakgata tawan dakandakane wasiwi kupanu buyambam gwen enayok.
Siwan gata yapasik tasiwi kake natane iwana unda undang kunong.
Ngan, gata sakutda muke pasiwi datakunong.
Gata katakga tewi epuke na kaiwi akopit.
Siwana na yangga gapma buyambam gwekatang yuwau
gata na tapi take yuwit.
Sike na aminde kataune kekeknga yuwau gata sandeke na tapso.
Sike aminu waakwau wamu siakan gan dua yakaing.
Waakwau kem gan yake asinggan tanzit taknga tasikaing.
Anutu, apman nata kau kayuu takngatu tangenake tainanggenggat.
Kau wa taiwiu gita tanguke gae taiwit.
10 Sike gata king gatayaminu amak tasike iwana ayapbikaing.
Siwan na Deviu gika napmambi iwanata paipda nutnangge tasiwan maiwik.
Gikane puya amin tapakan.
11 Siwan iwanatane gena kem wamu atdokaing.
Waakwau kem gan yake asinggan tanzit taknga tasikaing.
Siwan ngana gata na ie kataaune sandeke tapso.
12 Sandeke tapi ninda natamangu
nindane waatdaka wawi mateu katau dakatuta binga kekeknga takaning.
Siwan nindane yapaninu take takake
kunzi kunzi kinggane yotna gwaam siknga pasibasikaing binga takaning.
13 Gatu nindane puyaninkatangu nanamu kwaapzang siwan
you nanam peamang gwegwen kaya akgitnaning.
Siwan nindane sipsipmin kaya
waakzau buyambam siknga sinimuning.
14 Siwan nindane ikwawa gamanin kaya waakzau buyambam sike gwendu wai dua sike gwendu dua kupik.
Siwan aminu tapatuta you gwendune koke aminu kaiwan kuwan ganggatanguwik. Wena siknga.
Ninu wawi ba maya tapatu meya ba toknga pakengu
kepiapa atang kwanamu dua siwik.
15 Sike dongu takngatuta sanga gwaam gwaamu anzing pakengu apbaknganong.
Siwan gatu Buyambam tapa Anutunin ngang kawan yuwan iaya apbaknganong.
Copyright information for `WNC