Psalms 146

Anututane umana yatangenatnong.
Nata ninaaya itane umana yatangenawit.
Tapduu asinggan kayuk yuwiu itane umana ayatangenawit.
Ngan, nata kaau Anututane umana yatangenatnanga kan taisika kupit.
Tupan aminu akumnanga apa apa, sike wa aminda na dua gatangamuke taning.
Unzingge gata ie baniu dua siwim.
Tapduu akumning kopatangu wa aminu kep ganang pukuning.
Siwan tapduu wa amindane uyungata teke kuning komune gwa kumbingga wamu sanga kundu tasinangge yakingu buyana wena siwik.
Siwan Jekopda Anutue banip sikut. Siwan aminu tapatu Anutu waapae banip siwan ita gatangamukut tapata apbakngayok.
Siwan gatu aminu waapa Anutu Buyambam tapae natapan kekekawik apata apbakngayok.
Siwan Anutu waapa sanga ena yekapgwen keu andaka
gatu yanggabam gwen gatu sangabam undang yuaingu pasike pekut tapanin.
Ngan, Anutu waapata wamu ayanggak saak asinggan asinggan tasinggak.
Ita amin iwande gepbiatang koyuke tasingupeekaingu akgatayamunggak.
Gatayamuke ita aminu waakwau nanam tomde yuaingge ayamunggak.
Sike Buyambam tapata kautde yuaingu sandepakepan kautde dua yuting.
Siwan gatu ita tasiwan kai akusia aminu gatuna akaaing.
Siwan meya takngatu takngatuta apu pasiwan maikaingu asandeyamunggak.
Buyambam tapata amin noman yuaing aminde apbaknganggak.
Sike ita aminu komduine nana nindane keunin yuaingu ita kakuya apasinggak.
Siwan gatu ita maya apna gwa kumbingu kakuya tasike gatayamunggak. Siwan waatdaka nana gwa kumbingu kuut gatayamunggak.
Siwan ngana ita wai amindane natdetdetna apasiwan maikaing.
10 Buyambam tapa king dakngake asinggan asinggan yuwik.
Ginu amin Saion nana, gindane Anutusa king dakngake asinggan asinggan yuwik.
Ginda Buyambam tapae apbaknganong.
Copyright information for `WNC