Psalms 147

Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ninda kap taike Anututane umana yatangenake apbakngakamang.
Ninda itane umana kopsa akngae yatangenatnimu take siwan noman gan siwik.
Sike Buyambam tapata Jerusalemu gatu mitake inane aminabamu iwanata kaipake
keu maa siknga yuak komune kuke pekingu gatu pakapunggak.
Ita aminbamu apasiwan nomatakaing. Unzing meyata natdetdetna pasiwan maikaingun.
Gatu watana kuut wamayamunggak.
Sike ita yekap daau datdasingga ngangu gwa yawan yukut.
Siwan ita yekap daau umana gwendu gwendu ayaninggak.
Buyambam tapaninu umana kopsa siwan kekeknga kuupbam kayakan.
Ninda itane natdetdetna tuwangutnanga dua.
Sike ita aminu inane umana dua yapangenakaingu ita wa amindane umana ayapangenakgak.
Siwan ngana wai aminu ita kapzang siknga yaipakepu peak.
Buyambam tapae kap taike umana yatangenatnong.
Gita dakandaka zipna gakngae noman ayawan Anutuninde ininim.
Sike ita tasiwan minga aknga ena kakaa komune yuak.
Yuwana sopa tewan epu zongazonga pasiwan
tawan dakandakane akokaing.
Ita nanamu ikwawa gaman gwegwende kuut yamunggak.
Sike gatu kombunananggane matekngata ba yawan kaya ie nanamu ayamunggak.
10 Sike Buyambam tapa hos kekeknga gwegwende
gatu aminu kekeknga apapae dua baknganggak. Aho.
11 Aminu ie akgwaukaing amindekan baknganggak.
Ita butaya asinggan natayamunggakge banip sikaing amindekan baknganggak.
12 Ginu Jerusalem nana amin, Buyambam tapatane umana initangenatnong.
Ginu Saion nana amin, Anutusatane umana initangenatnong.
13 Dasingge, ita damandane gwambok gwakgwau apapan kekekakaing. Ga Jerusalemdanen.
Siwan ita gatane amindabamu take gatayamunggak.
14 Ita gindane kepza kayuak.
Kayuke gindane witza pasiwan puyasa atang take siknga akopa pake napa musipza dokaing.
15 Sike ita wamu takngatu ba yawanu,
zaat gaman siknga wamu waaknga yekau tepuke keu andakane epunggak.
16 Ita sopa zambamu kwaapzang pewan epuke
kepdaka usukwatapmanggak.
17 Sike itakan wa sopa zambamu kwaapzang siknga sup tapaunu yanggabam gwende kwaimune kaamang binga pewan epukaing.
Ita tasiwana kep komu kwamana siknga siwan aminda kwaman taknga kung ngangu ininanga dua.
18 Siwana ita wamu gatu yawan sopa zambamu yangga daknganggak.
Ita got taknga tangenawan got takngata yangga tasiwan zipmake kunggak.
19 Sike ita wamu Jekopde yanikapmanggak.
Ngan, itane mama wam Isrel nanae yanikapmanggak.
20 Sike waaknga aminu kundue dua tasinggak.
Aminu waakwau itane mama wamu dua nataaing.
Ginda Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC