Psalms 149

Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ginda ie kau kayuk taknga aknga tainong.
Taike amin asingganu unin tawakaing aminun, ginda itane umana gaak inikaing tapduk komune initangenatnong.
Ginu Isrel nana amin, ginu musip gwaangu Anututa gin pasikutde natangamunong.
Ginu Saion nana amin, ginda king kapasae apbaknganong.
Ginda ataibakngake umana yatangenatnong.
Ginda wakum gatu garamut gatu gita ngang zipmake itane umana yatangenatnong.
Dasingge, Buyambam tapata aminabamde take siknga nataak. Natake aminu inae natapan kopsa dua siwan yuaingu ita ayapangenakgak.
Pangenawan ita amak ba tasikengu ita iwana ayapbikaing.
Anututane aminabamda gwa yapbikengu apbakngakaing.
Unzingge dapuna petnangge natake gwa yukengu kau apbakngananga taknga aknga take taining.
Ita take ainggamatake Anutue inimbakngake
gwauyana gena toknga akwau katakngata panggaganutning.
Panggaganuke dongu kunduat amau tasike
gatukande pasiwan maining.
Pasiwan maiwan ita kingaat gatu tupan aminu panggaganuke
senu ainda tasiyata wamapening.
Siwan ita aminu waakwau tokngabam yamuning. Unzing Anututa gwa yakut. Sike Anututane aminabamdanu iwana ina unzakan yapbitakakopning.
Buyambam tapatane umana initangenatnong.
Copyright information for `WNC