Psalms 150

Ginda Buyambam tapa inimbaknganong.
Ginu Anututane yotna gwekatang koyuke umana aknga yatangenatnong.
Ginu yekaune enane yuaingga ie inimbaknganong.
Sike ita puya kekeknga akngata pasikut takngae natake itane umana yatangenatnong.
Sike ginu ita tupan sikngaapa yuke umana kopsa sikngaapa ngang natake itane umana yatangenatnong.
Ginda pum puyake umana yatangenake
gatu gita zipmake umana yatangenatnong.
Gatu wakum zipmayuuk kap taike umana yatangenake
gatu gita zipmayuuk kekngagom puyake umana yatangenatnong.
Gatu dopangu bras ngang yanikainunin zipmaawa gakngae kuwawan Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ngan, dopangu bras gwenu tanguwa gakngae kapzang yaawan Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ginu sanga kayuk yuaingu kuupbamda, Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Buyambam tapae inimbaknganong.

New Testament

Copyright information for `WNC