Psalms 16

Devitda kau aaknga matakut.

Anutu, gata na nanduyuwawi nata take yuwit.
Dasingge, iwanata na dua nuwan maiwitde nata gatane gepbiatang koke yuat.
Nata Buyambam tapae anzing inikum, “Ga natane Buyambam tapana.
Sanga nomana nata pake yuwau kuupbam gae kataunetakan apukaing,” ngang inikum.
Sike aminu Anututanen, kuupbam take siknga.
Na waaminde asiknga baknganggat.
Sike aminu anutu pupuknga apaapae tumuk yaninangge natake
isapmake kukaingu meya kwaapzang gwaamutning.
Gatu na iat dua gatake yuke amindane daknga anutu pupukngae yamunim.
Aho, waamindane anutu pupuknganae umana dua yake tumuk wamu nata ie dua yaniwit.
Buyambam tapa, gata sanga take siknga takngatu takngatu nae gwa namukuyak.
Nami pake nata take yuat taknga gae kataune yuaunin.
Nata sanga nomanomana kuupbamu gae kataunekan panggat.
Siakan siknga. Sanga wa kuupbamde iaknga siknga natake ie apbaknganggat.
Nata Buyambam tapatane umana yatangenawit. Dasingge, ita na nanindamuke tanomanukgaunin.
Ngan, zikaane natdetdet panggat takngata atnanindamukgak.
Asingganu Buyambam tapata nae wesim yuak ngang nataat.
Ita wesim yuke nae kekeknga atnamunggak.
Unzingge na aminu tapatuta dua tasiwan gwauke dandana yamutning.
Unzingge musipmane natapa take siknga singgak. Siwan natane waung ngaaya asiknga baknganggak.
Unzing na mateknga simpaa sanga tapatue dua gwaumbit.
10 Dasingge, gata na dua nandutewi aminu gwa kupsa amindane kep komune paku yuwit.
Aho, gata dua nandutewi na aminu gikane matmaune yuke kapanga siwit.
11 Gata gika kepi kayuk take yutnanga aknga nae yeikngamukuyak.
Gata nae wesim yuwi na kumzang siknga bakngawit.
Gata wesim yuke gatangami natane musipmaatangu asinggan asinggan bakngawit.
Copyright information for `WNC