Psalms 17

Devitda tumuk wam aaknga matakut.

Buyambam tapa, nata gae yanggawanggatde natapso.
Nata aminu gutonga aknga tawake temapa naniwan maiwikge ganinggat.
Tumuk wamu nata kemu dua ganinggat.
Unzingge gata maak pangamiyakge nataat.
Gata gatangami nata wamyak gwene wamu yawiu ayapbimbit.
Dasingge, gata yuyuu noman takngaenu katak siknga atnataayak.
Gata natane musipmaatang nataat taknga atnataayak.
Natake gata zikaane apu nata natdetdetnane nataat taknga usanzike tasinggayak. Tasiwi siwan sanga wai takngatu kawi maiwik.
Dasingge, natdetdeu gutonga takngatu musipmaatangu dua natake yuat.
Nata wamu wai takngatu aminu kunduta yakaing binga
genaneta dua yanggat. Wena siknga.
Nata gatane wamu kekeknga take wamu wai takngatu dua siknga yanggawanggat.
Siwan aminu amin kundu zipa kumningge nataaing amindane kepie masa yamunggat.
Asingganu nata gatane kepi aknganekan sukunggat.
Sukuke natane kepina kepi gwatdu kunangge songu dua yaikum.
Anutu, gata natane tumuk wama yanggatde natake akgatangamuyo.
Unzingge nata tumuu gae yanggat. Gata maak pake natane tumuk wammae natapso.
Anutu, ga nindane gatakgatak kapanin, gikane musip kwikwiu buyambam takngaka ninde yeutnimuyo.
Gata aminu gae wesim yuke iwanae akusopukaingu, gatuka papi take yutning.
Na gikane kaikata kakuya noman siknga tasinggak binga nakaya unzakan tasiyo.
Na taakga mateknga piatang kopa usikwatapmanggak binga takusopuyo.
Takusopuwawi wai aminda nae iwana siknga dakngake na nuwa kupitde natake na umupbasitnawawa kake
gata na usikwatapi waaminda na dua tasiwa maiwit.
10 Waamindane musipna zikaa siwan aminu kundue take dua natayamukaing.
Dua natayamuke nindane umaninu kopsa ngang natake yamandet wam yakaing.
11 Waaminda natane kepi tanga kake na nawake nanduke umupbasitnawakaing.
Umupbasitnawake na kumzang nanduyake na tanggaganuke kepdakane yaitakepukaing.
12 Waaminu kaap zongu laionda tomna natake kaapna zipnangge tasinggak binga.
Ngan, waaminu laionda muna puke kusopuke kayuak binga.
13 Buyambam tapa, gata apu natane iwanaat amake waaminu yaipakepso.
Gata amakgane bainatda take waaminkat amake na wai amindane kataune sandeke tapso.
14 Siakan, Buyambam tapa, gata na gikane kekekngakaneta gatangamuyo. Siwan na waaminda dua tasiwan maiwit.
Sike waaminda sanga kepdakane nanakan papan dopan yuaing. Waamindane kekeknganane sandeke tapso.
Siwan aminu gata musip gwaang natayamunggayak aminu tomna natapning, ngana gata gatayami tomna wena siwik.
Tomna wena siwan waamindane waatdakanata sangae dua dapmake yutning.
Dua dapmake yuke waakwakgane bapuna masan aatning aminu sangae dua dapmake yutning.
15 Siwan gata na katak usanzike nandupi noman siwik. Noman siwan, nata gatane nomba masande asiknga gandupit.
Ngan, tapduknga nata kungwake dapuna binga pesika gatuna enawit komune nata natapa ga naat gatake yuamak ngang natake na apbakngawit.
Copyright information for `WNC