Psalms 19

Devitda kau aaknga matakut.

Ena kakaa komune nana sangabamu kaamangga Anutu tupan sikngaapa ngang yeutnimukaing.
Sanga kuupbamu ena kakaa komune yuaingga puya noman taknga ita tasikut ngang yeutnimukaing.
Siwan tapduk bamu sanga waakwakga ie atninikapmakaing.
Siwan gatu zikaane kuut natdetdeu kekeknga yeutnimukaing.
Sike aminu kepna kepna nana aminda wamu inata inata yakaing ngana
sanga waakngatane wamu aminu kuupbamda atnataaing.
Siwan sanga waakngaatdane wamu yotna yotna kuupbam tawamban sandekgak.
Ngan, wamna waakngata kepna kepna kuupbam tawamban sandekgak.
Sike ena kakaa komune Anututa sel you gwendu gunzitde mitapbut.
Gunzitda kepmanu aminda maatna tanangge apbakngake yotna teke epu kunggak binga epu kunggak. Epuke inane kepinane kunggak.
Unzing aminu asisapnangge tandakngake apbaknganggak binga.
Gunzitda ena kakaa komu kwaimune kuke uneta kautdu saak kunggak.
Siwan sanga tapatuta itane tokngana akngae kusopunanga dua.
Mama wamu Buyambam tapatane taknga noman siknga.
Siwan Buyambam tapatane wamda ninde banip tangenakgak.
Siwan ninu mama wamu Buyambam tapatane takngae banip siknga sikamang.
Sike ita natdetdeu nomanu aminu natdetdetna matekngae ayamunggak.
Buyambam tapatane mama wamu nomana siknga.
Siwan wamu waakngata nindane musipmin pangenawan apbakngakamang.
Siwan Buyambam tapatane mama wamu kakaa aknga binga.
Ita gataniman katak kaamang.
Siwan aminu tapatuta ie munu puke ininggau ita kepi noman takngakan tasinggak.
Tasiwawan kepi nomanu waaknga asinggan asinggan yuwik.
Ngan. Ita mama wamu kuupbam tasinimde nininggau
wamu waaknga siakan siwan noman siknga.
10 Siwan golmanitane buyana buyambam siknga.
Siwan ngana Buyambam tapatane mama wamda golmani ayapbikgak.
Siwan hani kaaya siknga.
Siwan ngana itane mama wamda hani ayapbikgak.
11 Mama wamu gatane akngata na gikane puya amindae gwaut wam naninggak.
Naniwan natake nata gatane mama wamba tawanggatde gata natane yuyuknga tasiwi take siknga singgak.
12 Siwan ngana maminda inane gutonganae kuupbam nataak?
Na gutonga kundu tasikumde apbotake na ie dua nataat. Unzingge gata natane gutonga waakngana sandeke tasiwi na gae kaikane dundumna siwit.
13 Na gatane puya aminda. Ge gata na kakuya katak siknga nanduyuwi
nata waiaknga dua tasiwit.
Gata waiaknga dua katewi na nanduyuwik.
Unzingge nata noman yuke gutonga buyambamu takngatu dua tasiwit.
14 Natane wama gatu natane natdetdetna gae kaikane take siwik ngang nataat.
Buyambam tapa, natane keu akusopunanga komu
ga siwan akgatangamunggayak kapa ga.
Copyright information for `WNC