Psalms 20

Devitda kau aaknga matakut.

Tapduu gwendune ga King kapata musipbaatang meya natapinu, Buyambam tapata akgatanggamikge nataamang.
Jekopdane Anutunata apme ganduyuwik.
Sike ita yot takwana Saion yuak gapmaneta ga gatanggamuke
kekekanggamikge nataamang.
Ninda sanga take siknga ita ie imuking kakngae take natapikge nataamang.
Ngan, sanga ginda ie imunangge natake katap gwene sayae take natapikge nataamang.
Sike Anututa sangabamu gata nataau, akgamikge take nataamang.
Ngan, nata puyambamu gata tasinangge natapiyau ita gatanggaman tasiwiyakge nataamang.
Unzingge gata amak tasike gwa yapbimbinu, ninda wa yapbimbiakgengu ninda apbaknganim.
Apbakngake Anututane umana aknga enane siknga yatangenatnim.
Siwan ninda take Buyambam tapata gatane tumuk wambae kuupbam natake unzing gatanggamikge nataamang.
Apmanu na gwa nataat. Buyambam tapata aminu Kingu ina yawan yukut tapa gatuna gatangaman take yuak.
Ita yot takwana yekap komune yuke tumuk wamu King kapata ininggau atnataak.
Natake itane kekeknga akngane gatangaman amau tasike yapbikgak.
Aminu kundu amak amnangge natake sanga pake amak kekeknga siknga amakaingu umana karis ngang yanikaingge banip takaing. Siwan kundu amak kumzang siknga amnangge natake hos gwegwen pake amakaingge banip takaing.
Siwan ngana ninu Anutu, Buyambam tapanindane umana aknganae banip takamang.
Sike aminu waakwau apimake wena siknga sining.
Siwan ngana ninu asenake kekeknga yutnim.
Buyambam tapa, gata nindane King kapaninu gatangami iwana yapbunzok.
Ninda tumuk wamu gae yananu gata akgatanimuyo.
Copyright information for `WNC