Psalms 21

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, King kapa gata kekeknga imukuyakge gae apbaknganggak.
Ita amak tasiwan gata gatangami iwana ayapbikgakge gae asiknga baknganggak.
Sanga ita musiaatang take nataau gata gwa imukuyak.
Ngan, sangae ganikuu dua kotnake gwa imukuyak.
Ita gae apan gata gaak wam inike sanga take siknga aknga imukuyak.
Sanga imuke ita King dakngawikge natake gata Kinggane kupna gwaam siknga golmonita tasiya gwapakngane gwapungamukuyak.
Ita kayuk yutnanga akngae ganiwan gata asiimukuyak.
Siwan kayuk yutnanga waaknga tasiwi mamaya siknga asinggan yuwik.
Gata gatangami ita iwana kuupbam yapbike umana enane siknga kopsa apa dakngake yuak.
Ngan, gata umana kopsa takngaat gatu kekeknga akngaat gata gika imukuyak.
Gata ie take siknga tasingamunggayak. Siwan siakan siknga, gata unzingu asinggan asinggan tasinggayak.
Ga iat gatake wesim yuwawi musia tatanga siknga singgak.
Siwan kingu waapata Buyambam tapae banip tanggak.
Anutu enane siknga apata, King kapae musip kwikwiu asinggan natangamuke tasiwan ita kekeknga yuwik.
Ngan, ga king kapata iwanda kuupbam panggaganuwiyak.
Panggaganuke aminu gae apbitakaing aminu kauutde peya.
Gatu ga kakaa komune apukengu gata iwanda pasiwi sopuning.
Unzing katapda sangabam yasiwan kungwakaing binga.
Siakan, Buyambam tapata musia toknga natayamuke waaminu yaipapaakusike katapda kuupbam sapewan yasining.
Unzing aminu tapatuta sanga ngok guyangukgak binga.
10 Siwan ga king kapa, iwandatane waatdakana kuupbam zipi kumning.
Ngan, gata wenagom pasiwi waatdaka waakwau keu andakane wena sining.
11 Waaminda natdeu pake gatu wamu yandeke gae wai tasinangge yaning.
Siwan ngana waaminda ga gapbitnanga dua siwik.
12 Dasingge, gata sakutdata yamake pasiwi kake atdatakuning.
13 Buyambam tapa, gata kekeknga buyak api umanda buyambam siknga siyok.
Siwana ninda kau taike gatane kekeknga akngakae yatangenatnim.
Copyright information for `WNC