Psalms 25

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, nata apmanu gae tumuk wamu ganinggat.
Ga natane Anutuna. Nata gaekan baniu singgat.
Gata gatangamuke iwana dua kapewi na napbimban maakawit.
Gata iwana dua kapewi na yaitakepuke waaminda baknganing.
Sike aminu gae banip sikaingu
gata iwana dua kapewi yapbimban maakaning. Wena.
Aminu kem yake tanziu yumdekan tasikaingu
waamindakan waiaknga tasikaingge natake apmaakaning.
Buyambam tapa, gata kepi gikane take akngaka yeikngami kawit.
Ngan, gata gikane kepi noman taknga nanindamumso.
Gata siakan wamu gikane aknga tawambitde nanindamumso.
Dasingge, ga natane Anutuna. Gata na tapi iwanata dua napbitning.
Sike tapdukbam asinggan asinggan gata gatangamiyakge gae ganduyuat.
Buyambam tapa, gikane natdetdetdaatangu musip kwikwikat gatu butaya akngaatde natapso.
Gata waaknga tupata tasitakakopbuyaknga gatu apman kaa atasinggayak.
Anutu, gata waiakngaat gatu yamandet takngaat waatdakane yuke tasikumde ma natapim.
Ga Anutu butaya akngatane toiknga apa.
Siwan ga, Buyambam tapa, gata take siknga asinggan yuke
nae natake musip kwikwiu natangamunggayak.
Buyambamtapa take siwan noman sikngaapa.
Ge ita waiaknga tasikaing aminu yanimbitake iekan tawaningge yanindamukgak.
Ita noman takngane ie gepbiatang yuke inane umana dua yatangenakaingu yanipake kunggak.
Kuke itakan kepi noman takngakan tawaningge yanindamukgak.
10 Aminu Anututa wamu yawan kekekakut taknga gatu mama wamna ngang tawakaing aminde
Anututa musia kwikwiknga akngana dua sandeke asinggan asinggan natayamik.
11 Anutu, gikane wamba yawi kekekakut taknga tawake nata meya kwaapzangu tasikumu sandekngamuyo.
Siwan sandekngamuke tasiwi gatane umanda kopsa siwik.
12 Mamin aminda Buyambam tapae gwaukaing? Aminu wa Buyambam tapae gwauke Buyambam tapatane wamna tawambanu,
Anututa kepi nomantapa yeuyamik. Yeuyaman waapane kuninggen.
13 Unzing aminu sanga sanga kwaapzang pake take siknga yutning.
Take yuke waamindane waatdakana masande keu andakane take yutning.
14 Anututa notna ngangu aminu ie gepbiatang koyuaingge nataak.
Siwan ita kepi noman takngna tawaningge yanindamukgak.
15 Tapdukbamu Anututa gatangamikge kayuat.
Sike na yapap gwekatang binga yuwa sanga kunduta tasiwan maiyak ngang natake na gatuna tanggak.
16 Anutu, gata nae gatuka apuke musip kwikwiu natangamuyo.
Dasingge, na ninatakan yuke meya takngatu takngatu akaat.
17 Nata musipmaatang meya nataat taknga gata sandekngamuyo.
Sandekngami musipma kwikwiknga yuwik. Gata gatangami meyata na dua tasiwan maiwit.
18 Sike natetdet naatangu nata meya takngatu takngatu natake yuatde natapso.
Natake waina kuupbam sandekngamuyo.
19 Gata natane iwana kwaapzang siknga singgakge kayo.
Nae kundusim paa take dua nataaing. Wena siknga.
20 Gata na gatuka take na kakuya katak tasiyo.
Siwan iwanata na dua tasiwa maakawit.
Gata katak nanduyuwayakge nata gae apunggat.
21 Nata gae banip singgat. Unzingge nata sanga take tasinggat takngana
gatu noman tasinggat takngana ngang papi kekekawa waakngaatda gatangaman asinggan yuwit.
22 Anutu, gata ninu Isrel nana kuupbam papso.
Siwan meya takngatu takngatuta ninu dua pasiwan mainim.
Copyright information for `WNC