Psalms 26

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, nata noman takngakan tasinggat.
Tasike baniu kuupbam gaekan singgat.
Unzingge gata tasiwi iwanata nandupa take siwan
na yumdakan temapa naninanga dua siwik.
Anutu, gata kakapmake na tasiwi siyok.
Gata natane musipma gatu natdetdetna ngang usanziyo.
Minae? Gata asinggan musip gwaang natangamunggayak kakngae natanggamatake
nata gatane wamu noman takngakan asinggan tawanggat.
Na aminu wai aminkat dua sukukamang.
Gatu kem wam yakaing aminkat kaya dua sukukamang.
Na wai aminu unekan gatake yuaing ngang kakengu une kunangge apbitanggat.
Sike wai aminkau naat dua gatake yuamang.
Buyambam tapa, na gutongana wena ngang natake kataknga ga yeikgamunangge saiukgat.
Saiuke nata gatane alta dakane kumbasike munu pukgat.
Munu puke nata kap takngatu taike gae gaak ganiwit.
Ganike nata aminu kuupbam puya gata noman taknga tasinggayakge yanikapit.
Buyambam tapa, nata gatane yot gwendae take siknga nataat.
You gatane wagwene umanda kopsa aknga undang yuak.
Tapduu gata wai aminu gatukande pasiwi maining komune natane kayuk yuat takngana ma tasiwi sopuwan.
Gata na ma nuwi kupam, notnaapa zipan kungwakaing aminkaun.
10 Waaminu waiaknga asinggan tasikaing. Tasike moningu kundu aminu wam usanzikaingge asinggan yamukaing.
Yamuke kaa wam yanindatdaiwan waiakngae yake meya takngatu dua yamuning.
11 Siwan ngana na noman takngakan tasinggat.
Gata nae musip kwikwik natangamuke na gatuka tapso.
12 Na keu noman komune dandamake kekeknga yuat.
Nata aminu unekan yutning komune banakan yuke Anututane umana yatangenawit.
Copyright information for `WNC