Psalms 27

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambamtapa natane kakaana siwan
ita na gatangamunggak kapanin.
Buyambam tapatakan na nanduyuke kekekangamunggak.
Unzingge na sanga tapatue dua gwaukgat.
Sike wai aminda wesim apuke na nanisapdutnangge ba nataaing.
Natake na nutnangge ba tasining.
Tapduu unzing tasining komune waamindane kepina
sanga kunduta yapan waakwakga apimaning.
Siwan amak aminu buyambamda apu na nutnangge yupbasiwanu
nata dua gwaumbit.
Ngan, iwanata apan naat amakengu
na Anutue banip singgat takngae natapa kekekawik.
Nata Buyambamtapa sanga tapatuekan ininggamatanggat.
Inike nata take siknga ita unzing tasiwikge nataat.
Nata inikwaike nata itane you buyambam gwene yusika kupit.
Sike na ita nae take tasinggakge nata ie apbakngawit. Siwan nata iniwa ita kepi noman taknga yeikngamik.
Sike sanga wai takngatu nae apanu
ita na inane yotnaatang takusopuwik.
Ita gwambok yapuke take siknga takusopuwik.
Takusopuke ita na suu buyambam siknga gwendune engatangan napmamban iwanata nutnanga dua siwik.
Unzingge na iwanata na umupbasining ngana ayapbimbit.
Siwan nata apbakngake kumzang yanggamatake
sanga imukaing binga Anutue yotnane tasiwit.
Tasike nata kap taike umana yatangenawit.
Buyambam tapa, tapduu nata ga ganiwit komune gata nae musip kwikwik natangamuyo.
Gata natane tumuk wama natake gatangamuyo.
Sike nata musipmaatangu gae anzing nataat, “Nata gae asaapit.”
Unzingge Buyambam tapa, nata gae asaapit.
Sike gata nae ma kusopuwim.
Gata nae masaka ma namim.
Na gatane puya aminda.
Nae kaanga natake ma nanikwasiwim.
Anutu, ga natane gatak gatak kapana. Ge gata na ma napmambim.
10 Siwan mingananata nae masa apba namusan, ngana
Buyambam tapata na take apme nanduyuwik.
11 Buyambam tapa, gata sanga nata tasiwitde take nataayak kaknga nanindamumbi tasiwit.
Na iwana kwaapzang siknga yuaingge
kepi noman tapane nanitake kuyo.
12 Sike gata dua kapewi iwanata na taning.
Sike waaminda kem wam yake
na atnutnangge yakaing.
13 Siwan nata anzing natapa kekekanggak.
Masande Anututa aminu inane take siknga toimban
nata kayuk yuke kawit.
14 Siwan gata Buyambam tapae banip sike kekeknga yuyo.
Yuke musipbaatang natapi kekekayok.
Kekekawan Buyambam tapata gatanggamikge natayuyo.
Copyright information for `WNC