Psalms 29

Devitda kau aaknga matakut.

Siwan ginu angela kekekngasa kaya amin, ginda Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Yatangenake itane umana kopsa gatu kekekngana ngangge apbaknganong.
Buyambam tapatane umana kopsa aknganae yatangenatnong.
Sike ita takwan siknga inata siknga yuakge natake ginda munu puke inimbaknganong.
Buyambam tapata wamu yawan aminu yanggabam gwenu kwaimune yupbasikaingu kuupbamda natapning.
Anutu umana kopsaapa ge ita wamu kekeknga ena kakaa komune gakngatda binga kaapmapa yawan
yanggabam gwenu tawamban sandekgak.
Buyambam tapata yanggamatanggak kaknga kekekngana buyambam siknga.
Aminu kuupbamda nataawa Anutu kopsa siknga apata yawanu waaminu ie akgwautning.
Buyambam tapata yanggamatawanu katau buyambam siknga dakandaka apuke pimakaing.
Sike Anututa katau buyambam wa dakandaka Lebanon nana pasiwan pukaing.
Sike ita tasiwan tawanu Lebanon nana dakandaka miamunda tasiwan pukapmake dekaing.
Siwan tawanu Hermon ngang inikaing daka miamunda tasiwan pukapmake dekgak.
Buyambam tapata yawan yapasik siwan
mingata kakaa singgak.
Siwan ita yanggamatawanu itane guyakngi natake keu zongana wena komu ayamukgak.
Ngan, ita keu zongana wena komu Kedes ngang inikaingu tasiwan miyamunu buyambam siknga singgak.
Buyambam tapata yawan katau kekeknga siknga dakandaka apmakwapmimban wai sikaing.
Siwan katau kuupbamdane tatakngi tapduu gwendunekan kuupbam pimapa katap dakandaka tapetakan yuking.
Siwan Buyambam tapae yotnane yuaingu kuupbamda anzing yanggamataking, “Anutu umana kopsaapa,” ngang yaking.
10 Buyambam tapata King kapa yuke yanggabam gwenu kuupbam kuyana kayuak.
Ita King kapa asinggan asinggan yuwawik.
11 Buyambam tapata inane aminabamu kekekayamunggak.
Ita inane aminabam gatayaman musip kwikwik natayutning.
Copyright information for `WNC