Psalms 3

Devitda Apsalom teke datakukut.

Buyambam tapa, natane iwana kwaapzang singgak.
Ngan. Aminu kwaapzangga na tasiwa maiwitde tasikaing.
Tasike waaminda nae anzing nanikaing,
“Asikaya Anututa ga gatangamik,” ngang yakaing.
Siwan ngana, Anutu, ga tiunggu amakgane dakata binga dakngake na takusopunggayak.
Gata na takusopuke tasiwi natane umana buyambam siwawan nata akekekake yuat.
Siwan Anututa na gatangamikge ayatawanggat.
Ita enane siknga tawanu inane dakane yuke nata wamu yanggau atnatangamunggak. Natangamuke na take gatangamunggak.
Siwan zikaane na dapuna peke apepbotanggat.
Pesika gatuna enake na take yuat. Dasingge, Anututa na kakuya katak siknga nanduyuak.
Natane iwana 10,000-nu kepna kepna nanata umutnawakaing.
Umutnawawa ngana nata ie dua gwaukgat.
Buyambam tapana, ga natane Anutuna.
Gata apuke na gatangamuyo.
Gatangamuke natane iwana atzipso.
Ngan, itane gena zipmanziya.
Buyambam tapata ninu sandeke papan meya takngatu dua kanim.
Buyambam tapa, ninu gikane amindabamde kakuya take pasiwi takekan yutnim.
Copyright information for `WNC