Psalms 33

Ginu aminu noman taknga tawake tasikaingu ginda sangabamu Buyambam tapata tasinggakge apbaknganong.
Siwan ginu Anututane wamna natake tawakaing aminu ginda Anututane umana yatangenatnong. Sanga waaknga aminu nomana aknga tawakaingga tasikaing.
Kau noman nomana kulele tanguke taike Anututane umana yatangenatnong.
Ngan, ginu kulele napna katau kuut musaatna kaya daka tanguke kau noman nomana tainong.
Taike kau kayuk takngatu ie tainong.
Taike gita tanguke kau noman nomana siknga taiyuuk ie apbakngake kumzang siknga tainong.
Buyambam tapatane wamu kuupbam siakan siknga.
Ita puya takngatu takngatu tasinggak kaknga kuupbamu kepi nomana takngakan tawake tasinggak.
Buyambam tapata aminu sanga nomana aknga tasikaing kakngae apbaknganggak. Ngan, aminu wam usanziwan noman singgak kakngae apbaknganggak.
Sike asingganu Buyambam tapata aminde take natake akgatayamunggak kakngata kepna kepna tawanban sandekgak.
Siwan Anututa wamban yawan, gunzit gwen gatu yekap gwen gatu yekapdaak ngangu ena kakaa komune aake yuking.
Siwan gatu ita wamban yawan sanga kuupbam ena kakaa komune aaking.
Ita yanggabam gwenu iniwan paku ina saak yukut. Unzing aminda yangga sospenu gwendunekan zikaing binga.
Sike ita tasiwan yanggabam gwenu kutakngi kaya amunandang siknga siwan ina saak une yuak.
Sike aminu kepdakane nana kuupbamda Buyambam tapae akgwautnong.
Ngan, aminu kuupbam kepna kepna nana aminda akgwauke ie gepbiatang koyutnong.
Dasingge, ita wamban yawan keu andaka yukut.
Siwan ita wamu yawan sanga kuupbamu aake yuking.
10 Buyambam tapata natdetdeu kepna kepna nana amindane pasiwan sopukaing.
Sike aminda sanga takngatu tasinangge yandekaingu ita kepi asumuyaman waaminda tasiwa mainggak.
11 Siwan ngana Buyambam tapata sanga takngatu tasinangge yawan buyana asaake kekeknga asinggan yuak.
Ita natetdeu sanga takngatu takngatu tasinangge natdekgau natdetdeu waaknga kekeknga asinggan asinggan yuak.
12 Siwan Anututa dongu inae yawan yuaing aminda apbaknganong.
Dasingge, dongu waakwau Buyambam tapata inae yawan yuaingge, waaminda apbaknganong.
13 Anutu yekaune yuke enaneta amunane kaak.
Ita aminu kuupbam kaak.
14 Ita King kapa yotnane yuke
enaneta keune nana aminu kuupbamde kaak.
15 Sike ita ina siknga aminu kuupbamdane natdetdetna papan kakaakgak.
Siwan sanga kuupbamu waaminda tasikaingu kuut siknga akaak.
16 Kingu tapatuta amau tasike iwana yawamban kukaingu kekeknga amak aminu buyambamde kekekngane dua yapbikgak.
Amak aminda iwana inane kekekngane dua yapbikgak.
17 Siwan ikwawa gamanu hos ngang yanikaing gwegwenda amak amin gatayaman amake yapbitnanga dua.
Amak aminu amak tasike tuyukawanu hosdane kekeknganata gatayamunanga dua.
18 Siwan ngana natapnong. Buyambam tapata aminu ie gepbiatang yuaingu kakuya apasinggak.
Ngan, aminu Buyambam tapata musip kwikwiu asinggan asinggan natayamikge banip sikaing aminu ita asinggan kakuya apasinggak.
19 Ita kakuya tasiwanu, waaminda dua kumning.
Siwan tom tapduk gwegwene ita nanam yaman nake dua kumning.
20 Ninda yuwatna Buyambam tapata gatanimik. Buyambam tapatakan ninu akgatanimunggak.
Ita tuyunggu amakgane daka binga yuak ngang natake ninda undang kusopunim.
21 Ninda umana noman siknga akngae banip siknga sikamang.
Unzingge ninda ie apbakngakamang.
22 Buyambam tapa, ninda banip sike gata gatanimiakge yuamang.
Gata ninde musip kwikwiu asinggan asinggan natanimuyo.
Copyright information for `WNC