Psalms 35

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, gata aminu naat amakamang aminu gaat amnong.
Gata aminu nutnangge tasikaingge yake gata atzipso.
Gata amak taukgaat gatu tiunggukaat
ngang pake apu gatangamuyo.
Gatu sakutdaat sandundaat pake
aminu na nawakaing aminkat amnong.
Gata anzing naniyo,
“Na ga gatanggamunggat tapanin,” ngang naniyo.
Waaminda na atnutapan kupitde tasikaing.
Siwan nata nataau gata amak gwekatang ayapbike pasiwi pimake maakanong.
Waaminda na tasiwan maiwikge yandekaing.
Gata yawake waaminu pasiwi asiknga datdaptanong.
Buyambam tapa, gatane angelakata wai aminu yanikwasiwan andatakunong.
Unzing got takngata zongatane dapandapa puyapan kukaing binga.
Gatane angelakata ayawamban kunong.
Yawamban kuwawa itane kepiapana tasiwan zikaa siwan saweknga siyok.
Nata gutonga takngatu iatang dua tasikum. Siwan ngana ita yapapna na tasiwan maiwitde takusopukaing.
Siwan gapma dakatu nata pimake pukuwitde kwaiking.
Siwan tapduu gwendune dua nataawa apasiwan mainanga akngata papsok.
Siwan yapapna na tapikge teking gwenu gata tasiwi ina papsok.
Gatu gapma kwaiking dakaatang kaa ina pimake pukunong.
Buyambam tapata unzing gatangaman kakengu musipmaatangu apbakngawit.
Ngan, ita na tapan take yuat takngae natake nata musip gwaang natangamit.
10 Natangamuke banip gwaang wamu anzing yawit,
“Buyambam tapa, ga binga tapatu dua yuak.
Siwan gata kekekngana wena aminu take siknga gatayamunggayak.
Unzing tasiwi aminu kekekngana kayata waaminu dua pasiwan maining.”
11 Sike kem aminda nae wai takngatu dua tasikum ngana
kumzang temanggaganupa nanikaing.
12 Sike natanu waaminde takeakngakan tasiyamunggat. Siwan ngana yake itanu waiaknga nae tasikaing.
Unzing tasiwan kake musipmaatangu meya siknga nataat.
13 Siwan ngana nata yake waaminde unzing dua tasinggat. Wena siknga.
Tapduu gwenduine waaminu mait siwawa kake butaya siknga asinggan nataat. Natake butaya tauksan tamaggat. Butaya natake nanam tomda yuwa waakngata meya namunggak.
Siwan nata tumuk wam yawa ngana gata dua gatayamukuyak.
14 Dua gatayami kake nata waaminde butaya notnaapae ba paana ba uyapnae nataaing binga natayamunggat.
Sike nata kepi sukuke aminu tapatuta mingae akupan
butaya natake kwanam sikgak binga nataat.
Nata musipmane meya siknga natake kwanam sikgak binga natayuat.
15 Siwan ngana nata meya pakum tapduk gwekatangu waaminu unekan yuke apbakngaking.
Na dua natawa waaminda unekan yuke nae uman yaitakepnangge yaking.
Aminu kundu nata dua kaatda nae wamu atemapa yake yuatakaknga wena naniking.
16 Sike waaminda masa wamu kumzang nanike nae meya namuking.
Ngan, waaminda masa wam siknga nanike nae apbitake nomna zipbutnanga siking.
17 Buyambam tapa, unzing tasiwa tapduu datdasing kapeya?
Gata na tapi waaminda na dua tasiwan maiwit.
Waaminu kaap zongu laionda kaapna yasiwan kupan nanggak binga tasike na nutapan kupitde tasikaing. Unzingge na gata ie kataune sandeke tapso.
18 Gata unzing tasiwinu nata gae gaak kaknga dongu inata inata apu unekan yutningune yawit.
Siakande siknga. Nata gatane umanda aknga aminbamde banakan yuke yatangenawit.
19 Sike aminu kunduta nae iwana yumdekan sikaing.
Gata ma kapewi bakngake na naitakepning.
Nae musip maiu yumdekan natangamukaing.
Unzingge gata dua kapewi meya nata papitde baknganing.
20 Sike gatu wamu kundusim paa nomanu takngatu notnaapaat katak yutnangge dua yakaing.
Pout tasike wamu kundu yakaingu aminu nomanu kem wam yanike pasiwan mainingge yakaing.
21 Gatu waamindakan wamu akaapmapa anzing temapa nanikaing,
“Siakande siknga. Ninda akganduatna waiaknga tasikuyak,” ngang nanikaing.
22 Siwan ngana Buyambam tapa, gata waaminu gwa kaak. Unzingge genda ma umukusike yuwim.
Buyambam tapa, gata na ma napmake keu maa komdune kuke yuwim.
23 Ga Anutu siwan natane Buyambam tapana. Gata enake apu na gatangamuyo.
Enake wamu nata yanggau yakapmake papi kekekanong.
24 Anutu, Buyambam tapana, gata noman takngakan tasinggayak.
Gata gatangami iwanata aminu waapa noman takngakan tawanggaunin ngang natdetning. Gata dua kapewi nata maiwa nanduke baknganing.
25 Gata dua kapewi wamu inae anzingu yaning, “Take siknga, sanga ninda tasinangge natamangu gwa tasina buya unin asaakgak,” ngangun.
Gata dua kapewi anzingu yaning, “Ninda waapa gwa tasina mainggak,” ngangun.
26 Sike aminu wa meya nata kaatdenu
apbakngakaing aminde gata pasiwi apmaakawa natdetdetna panggutokayo.
Sike waaminda inane umana aknga yapangenakaingu wa na tasiwan maiwikge.
Unzingge gata pasiwi umana wena akwak dakngake apmaakanong.
27 Sike ngana aminu kunduta nae amin noman ngang natapningu,
gata pasiwi apbakngake musip gwaang natake kapzang yanggamatanong.
Asingganu waaminda anzing yanong,
“Buyambamtapa wa tupan amintapa, ita puya amina noman yuwan kake apbaknganggak.”
28 Unzingge gatane noman takngaka yakapmake
umanda aknga kwakngaom gatu zikaane ngang asinggan yatangenawit.
Copyright information for `WNC