Psalms 37

Devitda kau aaknga matakut.

Gata nangaakanu sanga wai aminda tasikaingge ma natapim.
Gatu gata waiaknga tasikaing amindane sangaapanae musipmaiu ma natapim.
Dasingge? Tapduu matekngasim yukengu wai aminu zongazongata kupiakaing binga sining,
ba katau dakatutane tatakngita kupiakaing binga kungwake pimaning.
Gata Anutuekan banip siknga siyo. Sike noman takngakan tasiyo.
Unzing tasikengu gata take asinggan kepbane yuya. Siwan sanga tapatuta ga dua tasiwan maiya.
Gata Buyambam tapaekan bakngayo.
Bakngawi sanga gata nataau ita asiknga gamik.
Gata kayuk yutnanga akngaka Buyambam tapae kataune teyo.
Baniu ie kekeknga siwi ita akgatanggamik.
Gatanggaman gatane takeakngaka gunzitdane waenga aknga binga anggaman yuwik.
Ngan, gatane noman takngaka itakan tasiwan aanggaman siknga aminbamde kaine siwik. Unzing gunzitda banakan pakapu yuwan kakaa siknga singgak binga.
Gata Buyambam tapae wesim kuke wepda yuyo. Gatu musip kwikwik yuke kayuwi ita apme gatanggamik.
Gata aminu waiaknga takngatu takngatu tasiwawa buyana aawan sanga noman nomana kwaapzang pakaing aminde ma geenguwim.
Siakan siknga, gatane natdetdetda atangu sanga waaminda wa pakaingge nangaakanu ma natake unzingu ma tasiwim.
Gata kaanga dua natake gata musiptok nataayak taknga ateyo. Gata sangabamde nangaakanu dua natake gatu ma satnawim.
Sanga waakngata ga waiakngaatangu ganitakuwan atasia.
Unzingge wai aminu gatukande wai asining.
Siwan ngana aminu Buyambam tapae banip sike waaminu kepna teyamukut komune take yutning.
10 Tupae dua, zeetgaman wai aminu gatukande wena siknga sining.
Gata ayuaing komune kuke ngana aminu waakwakge yawambi maining.
11 Siwan ngana aminu inane umana yatangenatningge take dua nataaing aminde keu kuupbam ayamik.
Ayaman amau wena siwa take siknga yutning.
12 Wai aminda natdetdet naatangu amin noman tapa tasiwa maiwikge kaanga natangamunggak.
Natangamuke gena sambuke yuak.
13 Siwan ngana Buyambamtapa atnataak. Tapduu gwenduta apik. Apan tapduu wagwene wai aminu gatukande wena asining.
Unzingge Buyambam tapata waaminu ayanimikgak.
14 Gatu wai aminda bainatna kaiwan akopan
gatu kweemna kaiwan dandakawan
sangaapana wena gatu sangaapae dapmakaing amin yamnangge tasikaing.
Ngan, waaminda aminu noman taknga tawakaingunin zipa kumningge tasikaing.
15 Siwan ngana bainatnata inane musipna yamning.
Siwan kweemna aputning.
16 Sanga mateknga noman amin tapata peyuakganu
sanga wai aminda kwaapzang pake yuaingu ayapbikgak.
17 Dasingge? Buyambam tapata wai amindane kekekngana pasiwan sopukaing.
Siawan noman aminu kakuya katak kayuak.
18 Buyambam tapata aminu ie wam gwaamuke tawakaingu katak kayuak.
Unzingge sanga Anututa yamunggau asinggan pake yutning.
19 Tapduu wai opatangu meya takngatu dua kaning.
Sike tapduu gwendu tom tapduk. Siwan ngana noman aminu nanamna kwaapzang. Waaminu dua dapning.
20 Siwan ngana wai aminu kuupbam gatukande wena asining.
Buyambam tapatane iwana wena asining. Unzing zongazongatane tapuyata pimake butakaing binga.
Siakan siknga, waaminu kupan takngata matekngasim yuke zeetgaman kuwan wena singgak binga sining.
21 Wai aminda sanga kundu moo pakaing ngana yake dua yamukaing.
Siwan ngana noman amintapa takeakngakan tasike notnaapae sangabamu moo aminu kundue yamunggak.
22 Sike Buyambam tapata wamu takeaknga yaniwan nataaing amindakan kepdakane take yutning.
Siwan ngana aminu Buyambam tapata meya paningge yanggau ayanikwasiwik.
23 Sike Buyambam tapata aminu tapatutane yuyukngae take natakengu
ita akekekangaman kepi noman kunggak.
24 Aminu waapa apimake ngana meya dua kawik.
Aho, Buyambam tapata katakngine take tangenawan kekeknga gatu yuwik.
25 Tupa na wawi matek ngana apmanu aminuake gwasit.
Siwan ngana nata kawanu Anututa amin nomanu tapatue masa dua imunggak.
Gatu amin nomanu tapatutane waatdakanata nanamu yamuningge dua yawan kaat. Wena siknga.
26 Asingganu aminu nomana apata musip kwikwik natayamuke sanga kwaapzang aminu kundue yamunggak.
Yaman kake itane waakngata minga nana pasiwan apbakngakaing.
27 Gata waiaknga kuupbamde masa yamuyo. Yamuke noman takngakan tasiyo.
Unzing tasikengu keu andakane take asinggan yuya.
28 Dasingge, Buyambam tapata aminu noman taknga tasikaing aminde take nataak.
Sike aminu ie banip singgau sopuningge dua nataak.
Aho, ita asingganu waaminu kakuya tasiwawan kepi noman takngane kukaing.
Siwan ngana ita tasiwan wai amindane waatdakana apmea aatningu wai siknga asining.
29 Sike noman aminu keu Anututa yaman paking komune asinggan yutning.
30 Noman amin tapa natdetdetna take siwan wamu take akngakan yakapmanggak
Wamu noman takngaekan yanggak.
31 Anututane mama wamu itane musiaatang yuak. Yuwawan ita Anutue wam tawake dua tewik.
Siakan, ita sukuke kepi saweknga apane dua pimapik.
32 Sike wai aminda akusopuke noman amin tapa apae wamayuaing.
Wamayuke kepi atzipa kumningge yawakaing.
33 Siwan ngana Buyambam tapata amin nomanu dua kapewan wai aminda zipa kumning. Wena siknga.
Sike wai aminda wam yak gwene takoke temapa ba yaning ngana Buyambam tapata noman aminu inaekan dua kapewik.
34 Gata Buyambam tapae banip sike natanggamatake tumuk wam inike itane kepi noman takngakan tawamso.
Gata unzing tasiwinu umanda kopsa aknga akgamik.
Siwan keu ita yakut komu atake yuya.
Yuke kaawi ita wai aminu apasiwan maining.
35 Nata wai aminu tapatu musiptok asinggan natake kekekngana bamban tapa kakum.
Siwan ita aminu ayapbikgak. Unzing katau dakatu baka binga buyambam takake katap notna yapbike yuaing binga.
36 Siwan ngana masande nata wagwak saak kukum. Siwan ngana aminu waapa undang dua yukut.
Aminu waapae atawamba maikut. Siwan dua kakum. Wena siknga.
37 Gata aminu gutonga takngatue dua nataaing aminde natapso. Natake amin noman tapatane yuyuknga kake natdeyo.
Aminu tapatu kumanggaman yuwiu, take asinggan yuwik.
38 Sike ngana Buyambam tapata waiaknga tasikaing aminu asiknga pasiwan maining.
Gatu itane bapuna kuupbam masande apasiwan sopuning.
39 Buyambam tapata amin nomanu apake akgatayamik.
Tapduu meya kaaing gwene waaminda ie isapmake kuwa ita kakuya pasinggak.
40 Waaminda ie baniu asikaing. Unzingge ita waaminu akgatayamunggak.
Gatayamuke wai aminde kataune yuaingu asandeke inae papan take yuaing.
Copyright information for `WNC