Psalms 38

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, gata musiptou nae natayak kakngane nae kaanga ma natapim.
Ga musiptou nae natayak kakngane na ma tasiwi maiwan.
Gata na sakutdata siakande siknga nambuyuak.
Siwan katakgata kekeknga nutewi pimakum.
Gata nae kaanga natapi na maiu waiaknga singgat.
Sike nata waiaknga tasiwawa natane gupmaapa kekekngana wena singgak.
Gutonga tasikum takngae na meya siknga nataat. Siwan meya waakngata na gwa usikwatanapmakut.
Sike gutongana waaknga sanga sanga gwaamumba meya siknga sikaing binga. Nata gutonga wa dambu siknga tasikum.
Sike wata natane gupmaatang nana kwaapzang siwan kapanga siknga sikaing.
Nata gutonga siknga tasikum. Unzing sanga waaknga nae apbut.
Sike musip maatangu meya buyambam siknga yuak. Siwan na apmainggat.
Siwan tapdukbam butaya natake kwanam asinggan sikgat.
Natane gupma toknga siknga katapda binga nasinggak.
Siwan na maiu buyambam siknga mainggat.
Nata asiknga tuyukake wai siknga yuat. Unzing sanga tapatuta na kekeknga siknga nutapaakusinggak binga.
Siwan musipmaatang natapa wai siknga siwan nata tokngabam pake yanggamatanggat.
Buyambam tapa, nata musip maatang kekeknga nataat taknga ga atnataayak.
Natane musipma kwanamu kumzang sikgak. Sike wa sikgau gae kaikane kusopuknga dua.
10 Sike natane wam nanang puya kekeknga siknga pasinggak. Siwan natane kekekngana kuupbam wena siknga singgak.
Siwan natane kaina atzikaawan katak kananga dua singgak.
11 Siwan aminu notnabam nae wesim apnangge apbitakaing. Natane watana kanangge apbitakaing.
Siwan natane dongaaya maa yuaing.
12 Siwan aminu atnutapan kupitde nataaing aminda yapapna ba bungepna ngangu na tanggaganuwikge pandakngake peaing.
Peke waaminda na tasiwan maiwitde wamu wai yakaing.
Siwan asinggan nae waiaknga tasingamuningge nataaing.
13 Sike na katum amin gena kusia apa binga yuke wam yakaingu dua nataat.
Sike wam yananga dua singgak.
14 Sike na aminu tapatu wamu dua yanggaak binga.
Unzingge wamu yake dua yaninggat.
15 Siwan ngana Buyambam tapa, na gae banip singgat.
Buyambam tapa, ga natane Anutuna, tumuk wamu nata ganinggau gata natake gatangamuyo.
16 Na tumuk wamu gae anzing ganikum. Gata natane wama dua kapewi wa tasining takngae baknganing.
Ita mateknga pimamba gata waaminu dua kapewi yamandeu sike baknganing.
17 Dasingge, na paa siknga pimanggat.
Siwan na musipmaatangu toknga asinggan nataat.
18 Nata gae gutongana yakapmanggat.
Siwan nata waiaknga gwa tasikumde butaya nataat.
19 Natane iwana kekekngana kaya aminu buyambam.
Aminbamda nae musiptou yumdekan natangamukaing.
20 Sike natanu ie takeakngakan tasiyamunggat. Siwan ngana ita nae yake waiaknga tasikaing.
Siwan na takeakngakan tasike tawamba natake ita nanisapdukaing.
21 Buyambam tapa, na ma napmambim.
Natane Anutuna, na napmake maa ma yuwim.
22 Buyambam tapa, ga aminu na gatangamunggayak kapanin.
Gata na zaat gatangamuyo.
Copyright information for `WNC