Psalms 42

Buk 2

Sam 42-72

Kau aaknga Maskil kap takngae kepi tawanangge.

Kaap zongu guyaknga kupiawan yanggae isapmake kuke yangga matekngane tangokaing.
Ina unzakan, Anutu, na isapmake kuke gae wesim siknga yuwitde take siknga nataat.
Anutu, ga kayuk asinggan yuak kapanin. Na gae take siknga nataat.
Unzing aminu tapatu guyaknga kupiawan yangga tangopnangge nataak binga. Siwan zaapduk nata gae kuke nata gae munu puwit?
Asingganu aminbamda anzing nanikaing, “Gatane Anutuka zendang yuak?”
Unzing naniwa na kwanamu asinggan sikgat. Siwan kwakngaom gatu zikaane ngangu nanam asinggan nanggat. Unzing binga, kai yanggana gunzit tapane gatu zikaane ngang epukaing.
Na tapduu tupa take yukum komde nataat.
Natapa musipmaatang meya singgak.
Tupa na aminbampat unekan sukukumang.
Siwan na tupan kuke yanipake Anutue yot gwene pake kukum.
Ninu unzing kuyuuk ataibakngake kap taiyuuk Anutue gaak inikumang.
Inike ninu unekan yuke tapdukngane munu puke inimbakngakumang.
Dasingge na meya musipmaatang asingganu nataat?
Dasingge na musipmaatang apbinga kasatnanggat?
Nata Anutue banip sike kayuwawa ita gatangamik.
Sike i Anutuna ge ita akgatangamunggaunin.
Unzingge na itane umana gatu yatangenawit.
Anutu, nata musipmaatangu meya siknga nataat.
Sike na yangga Jordan tapatane kautdu saak yuat.
Gatu tawanu Hermon gatu Miza ngang komune yuke
gae natanggamatanggat.
Gata tasiwi yanggabam gwenu gapma amunandang siknga yuakga gatu uneta amunane siknga yuak gwenda yanggamatanggak.
Siwan yangga suptangan zipmake guyakngi muke amundang pukunggak.
Pukuke yangga waanga gakngae buyambam yanggak.
Gata tasiwi yanggabam gwenu sambui enake kunggak.
Kuke kepdaka yanggabam gwenda usukwatapmanggak.
Ina unzakan, meya naangan peyaakga na usukwatapmanggak.
Siwan ngana Buyambam tapata nae musip kwikwiu gunzit tapane natangamikge nataat.
Natake zikaane nata musip gwaang natake kap taike gaak wam iniwit.
Inike nata Anutue kayuk yutnanga aknga namunggakge tumuk wam iniwit.
Anututa kekeknga nae atnamunggaunin.
Siwan ngana nata anzing ininggat,
“Dasingge gata nae botanggayak?
Dasingge gata natane iwana kapewi na naitakepu tewan na musipmaatang meyambamu panggat?”
10 Asingganu iwanata wamu wai nae anzing yakaing,
“Gatane Anutuka apmanu zendang yuak?”
Wamu waaknga yakaingu
sakutda gupmaapaatang binga napan kumnanga nataat.
11 Dasingge na musipmaatang meyambamu asinggan panggat?
Dasingge musipma apbinga kasatnanggak?
Na Anutuekan banip sike yuwawa ita akgatangamik.
Sike i Anutuna ge ita akgatangamunggaunin.
Unzingge nata itane umana apmea yatangenawit.
Copyright information for `WNC