Psalms 43

Anutu, aminu gae masa gamukaingga na naitakepu tenangge tasikaing.
Gata na asiknga gatangamuke aminu dongu waomune nanatane wamna waiaknga atzipbuyamuyo.
Unzing tasiwi nata puya noma nomana tasinggat taknga waaminde yeuyamuyo.
Sike kem wam yake tanzit asinggan tasikaing aminu yuyuknga take dua.
Gata na gatangamuke waaminde kataune na sandeke tapso.
Sike ga natane kekekatna ge nata gae apukenga meya dua kawit.
Siwan ngana dasingge ga nae masa namunggayak?
Dasingge gata kapewi iwanata na naitakepu tewa
meyambamu musipmaatang na pake sukunggat?
Gata wamu siakan taknga kakaa binga pewi apu kepi yeikngamuyok.
Yeikngaman kepi katak kake na Saionde noman kuwit.
Wa tawanu gikane dakanin.
Siwana nata you gika yuwaak gwene kuwit.
Unzingge Anutu, na gatane alta dakane wesim kuwit.
Dasingge? Gata tasiwi na musip gwaang natake apbaknganggat.
Sike ga natane Anutuna, nata gwameming daka take tanguwa gakngae noman yawik.
Siwana nata kap taike gatane umanda akngae yatangenawit.
Siwan dasingge na musipmaatang meyambamu asinggan panggat?
Dasingge musipma apbinga kasatnanggak?
Na Anutuekan banip sike yuwawa ita akgatangamik.
Sike i Anutuna, ge ita na akgatangamunggaunin.
Unzingge nata itane umana gatu yatangenawit.
Copyright information for `WNC