Psalms 44

Anutu, nindane bapuninda
puya kekeknga gata tupa siknga pasikuyakge niniking,
kepdakane yuking komune.
Niniwan nisa siknga wamu waaknga gwa natapbumang.
Gata gika siknga kekekngakata dongu takngatui
yanikwasiwi kuwawan kepna pake nindane bapuninde yamukuyak.
Siwan une kekeknga yuking. Ngan, gata dongu waakngata waiaknga tasikingge yake meya yamukuyak.
Siwan ngana nindane bapunin gatayami take siknga yuking.
Siwana bapuninda asaambing. Siwan ngana keu waomu amak tasike dua taking.
Asikaya inane kekeknganata gatayaman amau tasike yapbiking? Wena.
Gata waaminde take siknga natapbuyak. Unzingge ga waaminkat gatake yuke kakaa yamukuyak.
Yamuke gikane kekeknga aknganeta iwana yapbikuyak.
Ga kingkapa, siwan natane Anutuna.
Gata yawi Jekopdane dongata amau tasike iwana yapbitning.
Gatane kekeknga aknganeta iwaninu yawapena kukaing.
Gata ninkatang yuwawi aminu ninkat amakamangu yaipapaakusikamang.
Na kweem ba sakutna kaya ngana na baniu sanga wanda gatangaman amau apme tasiwit ngangu dua nataat.
Na gwauya kuut kaya siwan ngana nata amau tasiwawa ita dua gatangamik.
Wena. Gata siknga gatanimi amau tasike iwaninda ninu dua nipbiking. Wena.
Gaat gatu iat ngang amake gata ayapbikuyak.
Anutu, gata take siknga gatanimiyakge natake ganimbakngakamang.
Ganimbakngake asingganu ninda gatane umanda yatangenakamang.
Siwan ngana apmanu dasing? Gata ninu masa gwa nimuke ninu iwaninde kaine tasiwi upeekamang.
Siwan apmau ga nindane amak aminkat gatuka amakge dua gatake kukaing.
10 Gata unzing tasiwi ninu iwanin kagwauke datakukumang.
Datakuwatna ita apu nindane sangaapanin paking.
11 Gata ninu sipsip gwengwen yasikaing binga nisipan kumnimde nindupekuyak. Nindupewawi kepmine yuatna ngana ninikwasikuyak.
Ninikwasiwi ninu unda undang kuke paku dongu kundue banakan yuamang.
12 Gata ninu gikane amindabamu nindupewi dongu kundutane puya amina moo dakngakamang.
Siwan ita ga buyana matekngata usiking. Gata supzainu buyambam dua pakuyak.
13 Gata ninu unzing pasiwi dongu kundu ninde wesim yuaingga sapdut wam ninikaing.
Ngan, aminu kunduta atninimike maaknga wam ninikaing.
14 Gata pasiwi enake ie ninu dongu kunduta maaknga umaninu yakaing.
Sanga kundu ninkatang aawan kakengu kumzang siknga ninimikaing.
15 Nina natapa wai asinggan siwan na maaknga siknga nataat.
16 Dasingge? Aminu kunduta sapdut wam nanike wamu waiaknga nanikaing.
Sike kaawanu iwanaat gatu aminu kunduatda waiaknga yake nae tasinangge nataaing.
17 Anutu, ninu gae dua botakumang.
Aho! Gatane pasap wamba ninu dua yamasandemang.
Siwan ngana sanga wa ninkatang apbut.
18 Ninu gae masa dua gamuke
gatu gatane kepiakngaka dua tekumang.
19 Siwan ngana gata ninu amina wena, kaap zonggakan yuaing komune pasiwi maikumang.
Siwan ninu zikaa siknga dakata usikwatanimukuyak.
20 Ninda Anutue gwamba botakumang?
Botake tumuk wamu anutu pupukngae ba yanim?
21 Gatanu atnatapiak.
Anututa natdetdeu ninde musipatang kusopuke yuaingu atnataak.
22 Anutu, ninu gatane amindabamda yuamang. Unzingge ninu tapdukbam asinggan nisipa kungwakamang.
Iwaninda ninu nindupanu sipsip binga atnisipan kumnimdekan.
23 Buyambam tapa, ga enayo. Dasingge ga dapunu pekgayak?
Ga enayo. Gata masa asingganu ninde ma nimim.
24 Dasingge ga ninde kusopunggayak? Aminda ninde wai pasiwa ninu meyambam pake yuamang.
Ninda meya wa pakamangge dua botawim.
25 Ninu kepatang pimakamang.
Siwan gupminu gwa kupsa amindane gupnata binga pekaing.
26 Anutu, gata enake apu gatanimuyo.
Ga butaya natanimunggayakapanin ge gata gatuka papi ninu dua kumnim.
Copyright information for `WNC