Psalms 45

Kau aknga wawi tapatuta maatna tapikge taining.

Natane natdetdetna atangu wamu takeaknga aknga kwaapzang yuaing.
Kau takngatu natake getangan king kapae iniwitde nataat.
Natane gena penu aminu pepa matanggau take apata matanggak binga.
Ga aminu sikngaapa. Aminu tapatu ga binga dua yuak.
Gata wamu yanggau Anututa gatanggaman takeakngakan yanggayak.
Dasingge, ita ga asinggan asinggan take tasinggamik.
Ga kingu kekeknga sikngaapa. Siwan umanda kopsa aknga enane siknga yuak.
Unzing ga taau gwaam gwaamu kwaapzang take wamanggayak binga. Siwan gata gwauyaka pandakngake amak tasinangge tandakngayo.
Ga Kingu tupan tapa, umanda kayaapa yuayak. Gata ikwawa gamanu hos gwene pukwike kuku amak tasike yapbikgaunin.
Gata kuku amau tasinggaau wa noman amin gatayamunangge tasiyo. Tasiwi kepi noman tapa tawaningge.
Ngan, inane umana dua yatangenatningge. Gata amau kekeknga siknga tasiwi wai aminda ganduke gwauya siknga natapnong.
Gatane sakutda paanga siknga, siwan ita iwanda siakande yamningge tasiyo.
Gata amak tasike yapbimbi gae gepbiatang koyutnong.
Anutu, ga king kapa dakngake asinggan asinggan yuayak.
Gata amindabamu kepi noman taknganekan kayuayak.
Ga sanga noman takngaekan gwaam siknga natake waiakngae ga asiknga bitanggayak.
Unzingge gikane Anutukata yangga wel taknga gwapakgane tukngwanggamuke tasiwan umanda kaapa dakngakuyak.
Siwan ita tasiwan gata notda yapbike umanda kopsa apa dakngake apbakngakuyak.
Sike gatane taukga aknga sanga kapanga kaa tasiwi taukga kapanga kaa siknga singgak.
Siwan king kapatane yotna sanga kwaknga siknga dundumna siknga tasigwaanguke kap taikaing.
Siwan kau waaknga taiwawa gata baknganggayak.
Sike king kapa apatane yapanaat gatu maya kundu gata tasiwi umana kaya dakngakingkat yuaing. Sike katakga kwanaapane maya gata maatdae takuyak kapata dandamake yuak.
Ita tauknga sanga golmani ngang yanikaingu you gapmandu Ofir gapmane nanata pasikingunin pasikut.
10 Ga maya mateu king kapa apbae tanangge nataau, gata nae wam gwaamuke anzing natapso.
Gata aminu yotda yuaingge apbotayo. Gatu gikandak notda sikngae kuut botayo.
11 Gata unzing tasiwi king kapata ganduke maya aapa take siknga ngang natanggamunggak.
Waapa gatane buyambam tapaka, unzingge gata itane wam gwaamumso.
12 Sike aminu Tair yotbam gapmane nanata sanga kundu gae gamunangge pakapning.
Ngan, sanganambambanu waakwakge gata musip gwaang natayamiyakge sanga sanga gae gamuning.
13 Maya mateu kinggane waapa yotna inatakan pekgak gwekatang yuwan kana gwaam siknga singgak.
Sike tauknga sanga tretgol ngang yanikaingga pasikaingunin pasike yuak.
14 Sike tauknga waaknga kunzi inata inata pasiking.
Siwana kuupbamda maya waapa kingge takuuning.
Siwan gatu maat matek notna apa apa iat gatake masene tawamba kuning.
15 Waakwakga apbakngake musip gwaangu kuutnata natake
king kapatane yotna buyambam gwekatangu kopning.
16 Sike ga king kapa, masande gatane waakga kwaapzang siwik. Siwana itaa gatane bapuka tupa aaking ge tangge yutning.
Waakga waakwau umana kaa siwan waakwakga aminu kepna kepna yuaingunin kayutning.
17 Nata gatane umanda kopsa aknga yakapa aminu apmea aatningga masande gae asinggan natayutning.
Unzing tasike aminu kepna kepna yuaingga gae umanu asinggan asinggan yatangenatning.
Copyright information for `WNC