Psalms 46

Anutu ninda akusopunanga apa unin. Sike ita ninu asinggan papan kekekakamang.
Ita kaawan ninu meya takngatuta ba papan kakengu inengan yutniwake gatanimunangge atandakngake yuak.
Unzingge sanga takngatuta aawan kanimdenu dua gwautnim. Keu andaka miamunda tasiwan take dewik ba take pukapik.
Siawan tawan dakandaka puke yanggabam gwende banakan katang pimapan kakengu ninda ie dua gwautnim.
Siwan yanggabam gwenda pongza siknga tapmake unda undang kuwawan aapban gwen siwik.
Siwan yanggabam gwenda gatu saasaa sike tawanu kuupbam pamakaiwik. Siwan ngana undanga. Ninda dua gwautnim.
Anututane yotna gapma wa Anutu enane siknga yuak kapata inae gwa yawan yuak. Yangga buyambamu tapatu wa gapmae banakan zipmanggak.
Siwan aminu banip siata yangga waapane apbakngake yuaing.
Anutu yotbamu wanggapmane yuak. Unzingge itane yotbam gapma wai sinanga dua.
Keu dua kwakaawan Anututa akgatangamik.
Siwan aminu kepna kepna nanata asatnake ina amning. Siwan aminu waakwakat gatu king kapanaat apimaning.
Siwana Anututa akaapmapa yawan keu andaka aknguyukake sopuwik.
Buyambamtapa kekekngana bamban tapa nikat yuamang.
Jekopdane Anutunae ninda kuke undang kusopunim.
Ayok! Ginda Buyambam tapata puya pasinggak kaknga kanong.
Ginda musipzane Buyambam tapata sanga takngatu takngatu kepdakane tasinggaunin kaning.
Sike amau kepna kepna tasikaingu
ita tasiwan amak kaknga akupan wena siknga singgak.
Ita kweemna gatu sakutna ngang aputdakngake tiungguna kuut kuupbam katap patang sapewan yasikaing.
10 Ita anzing yanggak, “Ginu amau gatusa ma tasiwam. Ginda nae anzing siknga natapnong. Na Anutu siknga.
Na enane siknga yuwa aminbamu nae gepbiatang koyutning.
Sike kepna kepna yutake kukaing amindane na tupan siknga apa yuat,” ngang yanggak.
11 Buyambamtapa kekekngana bamban tapa nikat yuamang.
Ninda Jekopdane Anutunae kuke undang kusopunim.
Copyright information for `WNC