Psalms 47

Ginu aminu kuupbam apbakngake katakza wesinong.
Bakngake ginda asainggamatake kaau pangenawan kuwan taike Anututane umana aknga yatangenatnong.
Dasingge, ninda Buyambam tapae asiknga gwautnim. Buyambamtapa waapa enane siknga yuak.
Ita kingu tupantapa yuke aminbamu kepna kepna yuaingu kakuya tasinggak.
Ita dongu kundutane umana kuupbam sandepakepuke pasiwan ninu enane yuamang.
Ngan, ita tasiwan dongu kundu ninde gepbiatang koyuaing.
Anututa keu komdu yawan yuwan ninde gwa nimukut. Ninu Jekopdane donga, Anututa musip gwaangu ninde natanimunggak.
Siwan keu waomde apbakngake yuamang.
Anutu yotna yekaune gwa kopbut.
Sike tapduu Buyambam tapata wa kopbut gwene aminu apbakngake kumzang ainggamatake pumu kuut puyapbing.
Ayok, ninda kau pangenake taike Buyambam tapatane umana yatangenatnim.
Ninda nisane kingu waapae apbakngake kau tainim.
Dasingge, Anutu king siknga yuke kepna kepna kuupbam kayuak.
Ninda unzingge kau taike umana aknga ayatangenatnim.
Anutu king siknga yuke dongu aminu kuupbam kayuak.
Ita king kapa ge inane sia king dakanane pukwike yuak.
Sike amindane tupan amin tapaapa aminu Abrahamdane Anutuna tawakaingkat unekan gatake yuaing.
Dasingge, kingu kepna kepna nana kuupbamu
aminu Anututanekan.
Ita king tupan tapa enane siknga yuak kapanin.
Copyright information for `WNC