Psalms 48

Kau aaknga mitie kuke taikaing.

Buyambamtapa umana kopsa apa yuak. Ninda tawanu Anututane dakane kopna.
Koke itane yotbam gapmaatang kopna. Koke ninda itane umana kumzang yatangenatnim.
Sike Anututane tawanu wandaka enane siknga yuwan kana take siknga singgak.
Siwan aminu kepna kepna yuaingga tawanu Saion wandakae take siknga nataaing.
Tawanu wandakane Anutu kopsa apatane umana yuak.
Siwan yotbamu wanggapma kingu tupan tapatane.
Sike Anutu yot gapmabamu damanu kekeknga siknga gwegwende yuke aminu amak tapduk kopatangu akgatayamunggak.
Unzing gatayaman you kekeknga gwegwende banakan katang take yuaing.
Tupa king takwakga Saionde amnangge tasiking.
Waakwakga unekan yuke yotbamu wanggapmane inengan apbing.
Waaminu kuku yotbam wanggapma kake zeetgaman akasatnaking.
Kasatnake asiknga gwauke waakwau atdatakuking.
Datakuke dandai kumzang yamuking.
Dandai yamumban atdatakukingu wa unzing mayata engang bokngitnangge toknga nataaing binga sikut.
Anutu, gata tasiwi gou buyambamu gunzitda akonggak kopatangga apbut.
Apuke yotbamu Tarsis nanatane sipna buyambam gwegwenu apasiwan maiking.
Ninu sanga wa Anututa tupa siknga tasikutdane wamu yawan atnatapbumang.
Gatu apmaat kaa tasiwan gatunin kakumang.
Ninu Buyambam tapatane yotbam gapmane yukumang.
Anutu nindane apan, wa Anutu kekekngana kuupbam kayakan. Sike nindeaan sanga waaknga tasikut.
Anututa yotbam gapma gwa tapan kekekakutde yotna gapma asinggan yuwik.
Anutu, ninu gatane miti yot buyambam gwekatang yuamang.
Yuke ninu ga ninde butaya asinggan natanimunggayak kakngae natanggamatakamang.
10 Sike kepna kepna yuaingu aminu kuupbamda gatane umanda ayatangenakaing.
Gatu aminu zendang zendangga yuaingu gatane umanda akngae apbakngakaing.
Gata aminu kuupbam noman taknganekan kayuak.
11 Unzingge aminu tawanu Saion dakane yuaingu kuupbam apbaknganing.
Gata aminu kuupbam noman taknganekan usanzikgaak.
Unzingge aminu yotbamu Juda komune nanata asiknga baknganing.
12 Ginda kepi kepi tawanu Saion dakane sukunong. Gatu damanu yot wanggapma takumbasikuune kuyuuk
you kundu mamaya gwegwenu you wa gapma tasiwan kekeknga singgau kendetnong.
13 Ginda Saiondane damanu kekeknga siknga gwegwende katak siknga natapnong.
You kekeknga gwegwende kuut katak kanong.
Kakenga aminu masan aatningu ginda yanikapnong.
14 Ginda anzingu take yanining, Anutu waapata kakuya ninu tasike asinggan asinggan ninduyuak kapanin.
Ge asinggan asingganu ita tupan kuke kepi ninde yeutnimunggak.
Copyright information for `WNC