Psalms 5

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, natane tumuk wamae maak pangamuyo.
Natane natdetdetnane yangapuke natanggamatanggat takngae natapso.
Ga natane kinga, siwan natane Anutuna.
Tapduu na gata gatamiakge natake
tumuk wam ganinggat komune maak gwaang panggamuyo.
Buyambam tapa, tembana bamu asinggan nata tumuk wamu gae ganinggat.
Ganiwawa kuku gunzitda akonggak.
Ge gata yapii yake naniwiakge maak pake yuat.
Anutu, ga sanga waiakngae take dua nataayak.
Aminu waiaknga tasikaing amikat gaat gatake yutnanga dua.
Gata yamandet tasikaing aminu kapewi gae nomune yutnanga dua. Wena siknga.
Siwan gata waiaknga tasikaing aminde semna siknga nataayak.
Gata kem wam yakaingu kuupbam apasiwi maikaing.
Siwan amin zipmake kem wam yakaing aminde toknga siknga nataayak.
Siwan ngana gata nae musip kwikwik siknga natangamunggayak.
Unzingge nata yotdane take akopit.
Yot takwan gwende kanggamatake
munu puke ganimbakngawit.
Anutu, iwanata nutnangge tasikaing.
Ge gata kepina tanomanuwi gatane yuyukga noman taknga tawambit.
Tawamba noman taknga gata take nataak kakngane gata tupan kuke nanitake kuyo.
Sike iwana waakwakga siakan wamu takngatusimu dua siknga genane yakaing.
Dua yake aminu kundu pasiwa maining gekan nataaing.
Siwan kem wamu atdopan yuke yakaing.
Yake tanzit wam yanike tasiwa maikaing.
10 Sike Anutu, gata yake waaminde wamna natake toknga take yamuyo.
Yamuke tasiwi waaminda natdetdeu gutonga nataaing kakngata pasiwan sopunong.
Waaminda gae yamandet tasike waiaknga buyambam tasikaing,
gae nomune dua yutningge yanikwasiwi maa siknga kunong.
11 Siwan ngana aminu kuupbamu gae gepbiatang koke yuaing aminu take nataaingu
waaminda apbakngake kap gwaang taike yutning.
Gata take siknga kakuya tasinggayakge aminu kuupbamda
gae asiknga bakngake gatane umanda yatangenakaing.
12 Buyambam tapa, gata aminu gae wam natake tasikaing aminde take natayamuke sanga takekan tasiyamunggayak.
Gata tuyunggu amin kotnanggak san binga dakngake pakotnanggayak. Katak siknga pakotnawi take yuaing.
Copyright information for `WNC