Psalms 50

Asapda kau aaknga matakut.

Anutu kekekngana bamban tapa. Waapa nindane Buyambam tapanin.
Ita apmanu aminu kuupbamde yayawanggak.
Tupanu keu gunzitda akonggak komuneta kuku gunzitda pukunggak komune ita aminu kepna kepna yuaingunin yayawanggak.
Anutu you Saion gapmane yuak. Yotbamu wanggapma take siknga siwan dundumna siknga.
Siwan Anututane kakaa aknga anggaman yuak.
Anututa ninde asapik. Sike waapa dua wikake yuke apik. Wena siknga.
Katap gwenu sangabam yasiwan kumnanga tupan kuwik.
Sike gotkat sopaat kumzang siknga unin takumbasiuuk apik.
Ita aminu yekapat gatu kepdakane nana yayawaawan
apa waamindane yuyuknga katak siknga usanziwik.
Anututa anzing yanggak, “Natane aminabam, nae apan unekan yutnim.
Gikat gatu naat pasap taknga tasinangge natake ginda kaau nae pasap waaknga tapan kekekawikge namuking,” ngang yanggak.
Siwan sanga yekapatang yuaingga yeutniman kake ninda Anutu noman sikngaapa ngang nataamang.
Dasingge, Anutu ina amin usanzikgak kapanin.
Siwan Anututa yanggak, “Ginu natane aminabam, natapnong.
Na ginde wamu kaa. Ginu Isrel amin, nata ginu kotde pakuwa yaningge nataat.
Nakan, na Anutu siknga. Na gindane Anutusa.
Ginda sanga nae namukainggenu kaanga dua daninggat. Wena.
Asingganu nata danduwawa sanga nae namunangge natakengu katapatang sake namuwawa kake take nataat.
Sike ngana natanu kao wawigwen ba meme wawi gwenu
damanzane panangge dua nataat. Ie nata dua dapmanggat. Wena.
10 Kaap zongu zongaatang yuaingkat
gatu kao tawan dakandakaatang yuaingu, wa kuupbam natanekan.
11 Kwait gwegwen, kaapzong gatu gwakgwau
sakganang tangaatang sukukaingu,
wa kuupbam natanekan.
12 Sike na tomma natakengu nata dua danikapa natapning. Wena.
Kepdakaat gatu sanga une yuaingu, wa kuupbam natanekan.
13 Asikaya na kao wawi gwendane gamanggamai apba nanggat?
Asikaya na meme wawi gwendane daknga apba tangokgat, ba? Wena!
14 Ateke ginda na Anutue gaak gwaang naninong.
Wa sanga unzing kaknga ginda nae namunangge gwa yakingu na Anutu enane siknga yuat tapae ginda wa atnamunong.
15 Ginda unzing tasiwawa meya takngatuta apan kakengu ginda nae take yaning.
Yawa nata ginu asiknga gatandamit. Gatandama ginda natane umana yatangenatnong.”
16 Siwan ngana wai aminde Anututa anzing yaninggak,

“Ginda dasingge natane mama wama kuupbamde yakaing?
Gatu, minae natane pasap wama yakaing,” ngang yaninggak.
17 “Nata gin panomanuwitde dua nataaing.
Asingganu ginda nae wam yamasandekaing.
18 Ginda kukwa amin kake notza dakngawan yuaing.
Gatu ginu mayata apna sandekgak ba wawita maatna sandeke yasewa yumdekan tasikaing aminkat sukukaing.
19 Ginu genza dakaneta wamu waiaknga
ba kem wamu asinggan yakaing.
20 Gatu ginda notzaapa kot yaningge pakukaing. Pakuke waaminde ginda masa wam yanikaing.
Sike ginda sapdut wamu minggatane waakngae inisapdukaing.
21 Ginda unzing tasiwa danduke ngana na wamu takngatu dua yakum.
Unzingge ginda naenu ninkat unzakan yuamang ngang nataaing.
Siwan ngana wena siknga.
Nata apmanu kaanga danike pasiwa kotde wamu aanggaman yaning.
22 Ginu aminu nae masa namukaingu ginu natapnong.
Ginu ina unzakan yuwan kakengu nata ginu apasiwa maining. Siwan aminu tapatuta ginu gatu pananga dua.
23 Aminu tapatuta nae gaak nanike sanga kundu binga namiu,
waapata natane umana ayatangenakgak.
Sike natanu aminu nae wam tawakaingu, nata waaminu gatuna apapit.”
Copyright information for `WNC