Psalms 52

Kau aaknga Devitda Ambimelekgane yotnane matakut.

Ga kekeknga sikngaapa, ga minae ainggamatake
waiaknga Anututane aminabamde tasikuyakge baknganggaak?
Asingganu Anututa waaminde musip kwikwik natayamunggak.
Ga kem amin, gatane genda daka resa toknga siknga daka binga.
Tapdukbamu gata aminu kundu tanzit pasiwi mainingge nataayak.
Ga takeakngae dua nataayak. Aho. Ga waiakngaekan nataayak.
Ga siakan wamgan yanangge dua nataayak. Ga kem wamgan yanangge nataayak.
Ga kem amintapa.
Ga wamu aminu kundu pasiwan maikaing takngaekan nataayak.
Siwan ngana natapso. Anututa ga asiknga tasiwan maiwiyak.
Ita ga tanggaganuke ganikwasiwan yotda teke kuya.
Siwana ita tasiwan ga gatukande sopuke keu andakane gatuka dua yuya.
Sike noman aminda sanga waakngakan aawan kakengu akgwautning.
Siwan waaminda akganimike gae anzing yaning,
Kanong! Aminu aapa Anututa gatangamuke
tapan kekekawikge dua natapbut.
Ita baniu kekeknga siknga sangaapana buyambamdekan natapbut.
Gatu, waiaknga nata tasike take apme yuwit, ngang natapbut.
Siwan ngana na unzing dua.
Na Anututane you buyambam gwene katau dakatu oliv ngang yanikaingu
nakanu buyambam siknga kayuk yuakga binga yuat.
Na baniu Anututa musip kwikwiu asinggan asinggan natangamunggak gekan asinggan asinggan natake yuwit.
Anutu, gata na gatangamukuyakge nata gae umanda kopsa akngae asinggan ganimbakngawit.
Siwan gikane amindabamdane kaine nata umanda yatangenake anzing yawit,
“Anututa sanga take siknga aknga nae tasingamunggak,” ngang yawit.
Copyright information for `WNC