Psalms 54

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, gikane kekeknga aknganeta na wai amindane katakngine sandeke gatuka tapso.
Gikane kekekngaka buyambam taknganeta tasiwi iwanata nandupa take siyok.
Anutu, gata natane tumuk wamna natapiakge nataat.
Nata wamu yawitde maak gwaang papso.
Aminu yamandet sikaingga apu na nutnangge tasikaing.
Aminu waakwakga nuwa kupitde tasikaing.
Aminu waakwakga kawanu Anutu sanga yumdekanu tapatu binga singgak.
Siwan ngana Anututa ina siknga na gatangamunggak. Siakande siknga.
Na Buyambam tapata kakuya tasiwawan na take yuat.
Nata take aminu waakwau nanisapdukaingga kaawa sanga waiaknga tasiking kakngata panggaganuwikge nataat.
Anutu, gata na dua napmake iwana gata wenagom pasiyo.
Buyambam tapa, nata sanga ofa ngang yaya gae gamunangge siknga nataat.
Gatane umanda take siknga. Unzingge nata umanda yatangenawit.
Ita na gatangamuke meya nae apbingga na dua tasiwan maikum.
Sike nata kawawa natane iwana yapbiban kakum.
Copyright information for `WNC