Psalms 55

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, gata natane tumuk wamae natapso.
Nata gae sikgawamba maakga nae ma umukngamim.
Asiknga gata tumuk wama natangamuyo.
Natangamuke yake naniyo.
Natane iwanata na tasiwan maiwitde wamu kekeknga yakaing.
Yake waaminda kumzang nanduyake dua tewan nanduyuaing.
Unzingge musipmaatangu natapa take dua singgak. Na musipmaiu atnataat.
Dasingge, waaminda musiptou nae kwaapzang natangamuke kaanga nanikaing.
Meya akngata na tasiwan gatukande mainanggenggat.
Na meya wesim akupitde waakwakge asiknga gwaukgat.
Siwan waakngata tasiwan musipmaatangu meya nataat.
Ngan, na asiknga gwaumba gupmaapa kumzang tepan yamukgak.
Gwaut takngata na atnaitakepunggak.
Ayok! Nata anzing yakum, “Butaya, na piana kwaitdane binga kaa gamun.
Manggamu bepmake kuke paku keu komdune yuwa takawan.
Nata bepmake maa siknga paku
amina wena komune gatukande yuwam.
Nata zaatgaman bepmake kuke
gotde gatu sopaatde ngang gwauke kusopuwan.”
Nata kaawa aminu yumdekan yot gapmaatang amakaing.
Unzingge Buyambam tapa, gata wamu yaningu pasiwi buyami siwan pasiwi sopunong.
10 Sike kwakngaom ba zikaane supda temake tasibasiking gapmane engatangan sukukaing.
Gatu you wanggapmane nanata gutonga ba waiaknga tasikaingunin.
11 Sike you wanggapma atangganu aminu kunduta kuku aminkat gatu sangaapanaat ngang yumdekan pasiwan maikaing.
Sike gatu kepi banakan yuaingune ba paut tasikaing komune waamindakan notnaapa yanisapduke sanga wai tasiyamunangge natake yakaing.
12 Sike iwanata wamu waiaknga apba naniwik.
Undanga, na meya take gwaamumbit.
Sike iwanata enake na apba tasiwan maiwitde yawik.
Undanga, na kusopuwa meya waaknga nae dua apik.
13 Siwan ngana iwana wena. Gakan. Nata gandupa notna siknga singgak.
Siwan ngana tapitekngwamban iwana dakngake wai waaknga tasingamunggayak.
14 Tupa niu unekan sukuke wamu yanggatake sukukumak.
Sukuyuuk aminu kunduat Anutue yot gwenu kwaimune sukukumak.
15 Gata katewi kungwak kakngae dua nataaing ngana waakngata iwana apu papsok.
Papan ninu kayuk take yuamang ngang yakaing ngana nata nataau gapmaatang gwa kupsa aminda yuaing katang pukuningge nataat.
Dasingge, aminu waakwakga yotnaatang yuke waiaknga kundu pasikaing.
16 Sike na Anutu yatawamba ita gatangamunggak.
Siwana ita na gatu tanggak.
17 Sike tembana gatu kepmaom gatu zikaane kuut,
meyata tasiwan mainggatde sitawanggat.
Siwan ita nae tumuu atnataak.
18 Aminbamda nae amak tasikaing.
Siwan ngana na meya dua kaat.
Dasingge, Anututa nanduyuke na gatuna nanitakapunggak.
19 Anutu tupa siknga king kapa binga yukut.
Ge apman kaya ina unzakan king kapa ayuak.
Sike ita nae tumuk wama natake ita gakngau iwanata amak gwekatang tasikaing kaknga natake ayapbimbik. Waakwau ie dua gwaukaing.
Dua gwauke musia dua tapatekngamban kepi wai tawakaingu dua siknga tening.
20 Natane notna siknga amau inane notna akwakat amakaing.
Sike wamu minaka tasinangge tupa waakwakat yawan kekekakuu, ina gwa zipbukut.
21 Sike genanetanu wamu kaa siknga yanggak.
Siwan ngana baniatangu amak tasinangge nataak.
Wamu yanggakga tasiwan ninu musip kwikwik yuamang.
Siwan ngana wamna toknga siknga bainat dakatane genaaknga binga, ninu ita nisipmanggak.
22 Siwan ngana gata meya gwaamumbiyau, wa gata Buyambam tapatane katakngine peyo.
Pewi ita gwaamuke ga tapan kekekaya.
Sike ita dua kapewan sanga takngatuta noman aminu pasiwan maining.
23 Siwan ngana Anutu, ga amin wai tasikaing aminu
kaipakepi gapma gupna bukataning gapmane pukunong.
Aminu amin zipnangge tasikaing amikat gatu aminu tanzit tasikaing amikatda tapduknga wena dua siawan ngana waakwau akumning.
Siwan ngana ninan, gae baniu kekeknga asinggan siwit.
Copyright information for `WNC