Psalms 6

Devida kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, gata nae kaanga natangamunggayak ngana na kaanga ma naniwim.
Ga nae musiptok nataayak ngana gata na ma tasiwi maiwam.
Buyambam tapa, na kekekngana wena singgak. Unzingge gata nae butaya natapso.
Natane gupma tuyuknga siknga singgak. Ge gata na tasiwi take gatu yuwit.
Natane musipmaatangu meya buyambam siknga.
Siwan ngana Buyambam tapa, ga dasing? Tapduu datdasing nandutewi musipmaatang meya buyak yuwit?
Buyambam tapa, gata gatuka na tapi na dua kupit.
Gata nae musip kwikwiu asinggan asinggan natangamuke gatangami nata take yuwit.
Aminu gwa kumbingga gae musiaatangu natdetnanga dua.
Akungwake paku keu yuaing komunetanu gae umanda kopsa akngae dua yatangenakaing.
Nata gae yake yake yuwawa natane kekekngana wena singgak.
Siwan zikaambamu asinggan kumzang kwanamu siwawa apekgat komu kai yangganata tasiwan bukatanggak.
Ngan, natane buka gwena yanggakan singgak.
Natane iwana kwaapzang siknga. Unzingge na musipmaatang meya siknga natake kwanamu sike sike yuat.
Kwanama siwa kainata zukngawan nata sanga tapatu katak kananga dua singgak.
Nata Buyambam tapae sitawamba gwa natangamuk.
Ge ginu sanga waiaknga tasikaing aminu, napmake kukanong.
Nata Buyambam tapae yatawamba ita na gatangamikge gwa natangamuk.
Ngan, ita tumuk wama gwa natak.
10 Natane iwanata meya buyak yuke nangaakan natapning ngangu nata atnataat.
Nangaakan natake maaknga siknga natapning. Maaknga natake zeetgaman na napmake kuke datdaptake sukuning.
Copyright information for `WNC