Psalms 60

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, gata ninu atnipmakuyak. Nipmambi ninda amau tasike dua yapbikumang.
Gata ninde kaanga kaa siwan unzingu tasikuyak. Siwan ngana apmanu gatuka apuke ninu gatanimi take yutnim.
Gata tasiwi nindane keu andaka miamun sikut. Siwan kepda puwan ganangi buyambam sikut.
Apmanu keu anggwenu wai kuupbam asinangge saasaa singgak. Unzingge gatuka tapi nomatayok.
Gata gikane amindabamde meya kwaapzangu gwa nimukuyak. Unzing gata wain yangga aknga binga nimuke tasiwi tangopbumang.
Tangopna puyuwana ninu katum siknga dakngakumang.
Siwan ngana gata tauu plek sandu tangenayo.
Siwan aminu gae gepbiatang yuaingga iwana kagwauke datakuke tauu wasane kuke take yutning.
Gatanu ninde take siknga nataayak.
Natake gikane kekeknga buyambam taknganeta gatanimuke ninu gatuka papso. Siwana ninu take yutnim.
Sike Anututa yotnane yuke anzing yakut, “Nata amak tasike gwa yapbikum.
Unzingge nata apbakngake Sekem kep kopat gatu Sukot kep kopat ngang inikaing komu
amunane yuak kopat usanzike aminabamde yamit,” ngang yakut.
“Gileat kep kopat gatu Manase kep kopat wa natane, sike Efraim kep komde natapa natane kapa kupma binga singgak.
Siwan Juda kep komu kinggane gusoknga binga ngang nataat.
Sike Moap kep komu nata dopangbamu yanggane saukgat gwen binga ngang nataat.
Siwan Idom kep komu natane kep kom dakngawikge natake kepi tauknga keu waomune mumba kunggak.
Siwana nata amak tasike Filistia aminu yapbimbit. Yapbike keu waomde apbakngake asainggamatawit.”
Anutu, na maminda you kekeknga damanda tasibasia gapmane nanitake kuwik?
Ngan, maminda Idom kep waomune nanitake kuwik?
10 Anutu, gata ninde masa gwa nimukuyak ba dasing?
Gata nindane amak aminu dua gatayamuya ba dasing?
11 Ngan, gata nin gatanimi ninda iwaninde amnim.
Dasingge, aminda gatak gatak tasining kaknga wa sanga moo.
12 Sike Anututa akgatanimanu amak tasike iwaninu ninda ayapbitnim.
Ita ina nindane iwaninu ayaipakepik.
Copyright information for `WNC