Psalms 61

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, nata gae yanggawamba natapso.
Natane tumuk wamae maak gwaang papso.
Na yotna teke maa siknga kuyuke gata gatangamiakge yanggawanggat. Yanggawa musipmaatangu meya siknga nataat.
Unzingge gata nanitake sup buyambam siknga kusopuknga komdune napmambi iwanata na dua tasiwan maiwit.
Dasingge, ga natane damanu kekeknga gwenunin.
Unzingge iwanata na dua tasiwan maiwit.
Na gatane yotda gwene yusika kupitde take siknga nataat. Ngan, nata gae gepbiatang kusopunangge nataat.
Unzing taakgane matekngata mingatane pia amaakatang koke take siknga yuaing binga.
Anutu, nata sanga kuupbamde gae kaikane yawa kekekakingu wa gata gwa natapbuyak.
Sanga gata aminu gae gwaukaing aminde yamunangge natake yawi kekekakut kaknga nae gwa namukuyak.
Gata na king kapa nandutewi nakanu kwaapzang kayuu yuwit.
Gika nandutewi keu andakane mamaya yuwit.
Anutu, gatu na nandutewi na king kapa kaikane mamaya asinggan yuwit.
Gata ne take siknga natangamunggayak. Unzingge asinggan katak nanduyuyo.
Sike gata unzing tasiwinu tapdukbamu nata tupa wamu kundu yawa kekekakingu atawambit.
Atawake nata kap taike umanda asinggan asinggan yatangenawit.
Copyright information for `WNC