Psalms 62

Kau aaknga Devitda matakut.

Na baniu kekeknga Anutu waapaekan singgat.
Sike waapatakan na gatuna tapan na kayuu yuat.
Waapatakan na kuyana yuke gatangamunggak. Ngan, ita natane damanu kekeknga gwenu unin.
Unzingge na amau tasike ngana dua pimambit. Wena siknga.
Tapduu datdasing binga amau gikat naat amake tasiwan maiwit?
Sike ginda nataaingu na damanu gwenduta binga puke pimake gatukande waitdotdongukgak binga siwit.
Na umana kopsaapa, siwan ngana natane umana kopsa waaknga atasiwan maiwikge tasikaing.
Ginu kem wamde take siknga nataaing.
Ginda wamu geyangga yake takeaknga Anututa nae take tasiwikge yakapmakaing.
Siwan ngana musip zaatangu ginda anzing yakaing,
“Ninda nataamangu Anututa asiknga tasiwan maiwik,” ngang yakaing.
Na Anutu awiapaekan baniu kekeknga singgat.
Gatu itakan gatangamikge kayuat.
Sike waapatakan na kuyana yuke gatangamunggak. Ngan, waapa natane damanu kekekngaapa unin.
Unzingge na amau atasike ngana dua pimapit. Wena siknga.
Gatu Anutu waapatakan na gatuna take umana kopsa aknga namunggak. Natane kuyana kekeknga sikngaapa unin.
Sike Anutu natane damanu kekeknga gwenu unin, ge iwanata na dua tasiwan maiwit.
Ginu natane donga, Anutue baniu asinggan sinong.
Ginda meya kuupbam musipzaatang pakaing ba natdetdetzaatang nataaingu iekan yakapnong.
Dasingge, ninda iekan kuke take yutnim.
Sike aminu moo amin genaneta waung kaknga moo siknga puyapna kunggak binga.
Gatu aminu kundu umana kaya ngana sanga moo yuaing binga.
Sike waakwau sanga meyana wena apa binga.
Siwan ngana geninde waung kaknga meyana kaya.
10 Ginda anzingu ma natapam.
Tanziu tasike amindane sanga papsa gatu sanga kukae papsa akngaat take ngang natake ninu sanganin bamban, ngangu natapnanga dua.
Sike moning zaat gatu sangasaat kwaapzang siwanu,
musipzaatangu sanga nindane kekeknganinu unin ngangu ma natapam.
11 Asingganu nata nataawa Anututa wamu takngatu yakut.
Ngan. Wamu takngaya anzing yawan natapbum.
“Na Anutu, na kekekngana bamban tapa,” ngang yakut.
12 Gatu anzing yakut, “Asingganu nata aminu kuupbamde take siknga nataat.”
Unzingge, Buyambam tapa, gata buya
ninu amindabamde nimunggau yuyuk yuamang kaknga kake nimunggayak.
Copyright information for `WNC