Psalms 63

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, ga natane Anutuna.
Nata ga gandupnangge kekeknga tasike gawanggat.
Siwan naat gaat yutzimnde take siknga nataat.
Ngan, naat gaat unekan gatake yutnangge natapa kekeknga siknga singgak.
Sike wa unzing aminu keu wawaa yanggana wena komune yuke
ita guyaknga kupiakgak binga.
Nata ga yotdane koke gandupa gata kekekngaka buyambam takngakayat
gatu umanda kopsa yuayak kaknga ngang yeikngami kakum.
Kepdakane kayuk yutnanga aknga take ngana gatane musip kwikwik kakngaka gwaam siknga.
Unzingge nata gatane umanda yatangenawit.
Siwan nata ga ganimbakngake gatane umanda yatangenake yusika nata akupit.
Sike nata ninane kataknga tangenake gae ganimbakngake tumuk wamu ganiwit.
Siwan nata natapa take siknga siwik. Unzing aminda nanamu take siknga napik binga.
Siwan ita napan atgitnawik. Sike nata apbakngake gatane umanda yatangenake kap taiwit.
Siwan tapduu nata dapuna pekgat komune gae atnatanggamatanggat.
Sike zikaane kuut gaekan natanggamatanggat.
Dasingge, gata na asinggan gatangamunggayak. Na gae wesim yuwau wa unzing, taak matekga mingae piyaatang kopa usikwatanggak binga.
Siwan nata gae gepbiatang yuke kau apbakngananga tainggat.
Na gaat unekan gatake unekan sukukamak.
Ngan, na gaat sukuke gatane kekeknga akngakata na kakuya take siknga tasinggayak.
Siwan aminda na nutapa kupitde tasikaingu pimake apmaining.
Ge waaminda akupsa aminde kep komune kuning.
10 Sike waaminu amak tasike akumning.
Siwan kamun zongga gupna apu atnaning.
11 Sike na king kapa. Nata Anutue apbakngawit.
Siwan aminu Anututane umande yawan kekekawan ie tawanangge nataaingu waaminda asiknga inimbaknganing.
Siwan ngana Anututa aminu kem wam yakainggane gena asumumban kumakan yutning.
Copyright information for `WNC