Psalms 65

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, ninu Saion yot gapmane yuke umanda ninda yatangenatnim.
Siwana ninda sanga tupa yana kekekakuu kuupbam tasinim.
Gata nindane tumuk wamin atnataayak kapanin,
ninu aminu kuupbam gae asiknga kunim.
Gutonga ninda tasikamangu kumzang siknga niipakepbing.
Siwan ngana gata gutonga nindane asandetnimuya.
Sike aminu gika yawi yuwan yotdane pake konggayau,
waaminu apbaknganing.
Gikane yotda wagwekatangu sanga nomana kwaapzang yuaing.
Sanga kwaapzangu kake ie musip gwaang siknga natake yuamang.
Anutu, gata gika siknga ninu gatu papi ninu take siknga yuamang.
Gata tumuk waminde maak panggayak.
Natake puya nin panangge tasikuyak kakngae natake asatnakamang. Sike aminu maa maa kepna kepna yuaingu, gae baniu kekeknga sikaing.
Sike yanggabamu kaukaut yuaingga gae baniu kekeknga sikaing.
Gikane kekeknga aknganeta tasiwi tawan dakandaka enake tangine yuking.
Gatane kekekngaka buyambam siknga.
Gatu gatakan yanggabam gwenu tasiwi kuma yuak.
Ngan, sambui enake tanguwan tapmanggau tasiwi kuma yuak.
Ngan, aminda amak ba tasikaing kaya tasiwi wena asinggak.
Gata sanga waakwak tasiwi kake aminbamu maa maa yuaing aminda gae akgwaukaing.
Sike gunzitda akonggauneta kuku gunzitda pukunggaune yuaingga
sanga kuupbamu gata tasinggayaunin kake yanggamatake gae apbakngakaing.
Gata kepdaka daka katak siknga kayuke sopa kepi waakngane pewi epukaing.
Siwan kepdaka tasiwi kayana kwaapzang siwan nanam zakga take siknga enakaing.
Anutu, gata yangga kuupbam kepna kepna pekuyau dua zakngakaing. Yangga wanda pasiwan nanamu kwaapzang aawan aminbamda pake nakaing.
Sike puya waaknga gata gika tasikuyaunin.
10 Gata sopa nindane puyanine kwaapzang pewi pimakaing.
Pimake kepatang pukukaing.
Sopa yanggata kepdaka tanguwan wikawan
nanamu take enakaing.
11 Gata ninde take tasinimuke tasiwi nanamu kwaapzang aakaing.
Gata keu komduine kukengu waomune nanamu kwaapzang aakainga kaya.
12 Sike keu komdu kepban sangana wena, moo siknga yukut. Siwan ngana apmanu ikwawa gaman ba sipsip gwegwenu zongazonga keu waomune kwaapzang akokaing kom kake undang doke yuaing.
Sike gatu puya kwaapzangu tawan dakandakaatang yuaingu kake apbakngakaing.
13 Sike sipsiu kwaapzang sikngata zongazonga kwaapzang ngang kaya komune doke yuaing.
Sike gatu wit ngang yanikaingu gapmene ba tawan dakandakae banakan katang akoke doke yuaing.
Siwan sanga wa kuupbamda apbakngakaing.
Copyright information for `WNC