Psalms 66

Miti kap taknga.

Ginu kuupbam kepna kepna yuaingga apbakngake apaa siknga yake Anututane umana yatangenatnong.
Sike kap taike itane umana kopsa akngae yakapnong.
Itane umana kopsa aknga enane siknga yatangenatnong.
Anutu anzing ininong,
“Sanga kuupbam gata pasinggaunin kake ie kumzang gwaukamang.
Gatane kekekngaka buyambam siknga. Unzingge gatane iwanda asiknga gwauke gae kaikane munu pukaing.
Aminu kepna kepna yuaingga gae munu pukaing.
Puke gae kap taike
gatane umanda yatangenakaing.”
Ginda apuke sanga Anututa pasikuu kanong.
Apuke sanga buyambam taknga aknga aminde tasiyamukuu kana inata siknga singgak.
Ita tasiwan yanggabam gwenu atzakngawan kep dakakan sikut.
Siwan nindane bapuninu yangga ganzik binga waapane kuking.
Unzingge ninda sanga wa tasikut takngae natake baknganim.
Sike i kekekngana buyambam, siwan ita king kapa siwan
aminbamu asinggan asinggan kayuak.
Unzing aminu kunduta Anutue yamandet sinang ngangge.
Ginu dongu kuupbam, ginu Anutunindane umana asiknga yatangenatnong.
Ginda Anututane umana yatangenawan aminbamda natapnong.
Dasingge, ita ninduyuwawan ninu kayuu yukumang.
Yuwatna ita dua nindupewan kepi saweknga apane pimakumang.
10 Anutu, gata ninu gwa panziwi sikumang.
Unzing aminda silwa ngang yanikaingu katap gwene sawa dapandapana wena siwan kwakwaknga inatakan yuwik binga.
11 Gata nindupewi aminda ninu yapapnane gwa panggaganuking.
Panggaganuwa gata meya ninde buyambam gwa penimukuyak.
12 Siwan gata nindane iwanin kapewi ita ninu ayainggamuking.
Siwan unzing ninu katapatang yaike gatu yangga paptawan ngana yangga waapane yaikumang binga.
Siwan ngana apmanu gata nin keu take noman komune gwa pakapbuyak.
13 Sanga wa nata gae apakapit.
Ngan, nata kaau kuut yotdane pakapuke gae katapatang kuutgan sawit.
14 Dasingge? Meya nae apan sanga katapatang kuutgan sawa
kapanga kaya aknga singgau gae ganimbakngawitde natake gamunangge yawa kekekakut.
15 Sike kaau siuknga buyambam gwegwenu alta dakane sake gae gamit.
Siwan gatu sipsiu wawi gwegwen sawa itane kapangana takeaknga gae apan natapsa.
Gatu ikwawa gamanu wawi gwegwenkat memeat kuut pake gae gamunangge asawit.
16 Ginu aminu Anutue gwaukaing aminda apuke natane wamu natapnong.
Nata sangabamu Anututa pasike akgatangamukutdane wamu daniwa natapnong.
17 Tupa nata ita gatangamukutde yatawakum.
Yatawake ie tandakngake kap taike umana yatangenakum.
18 Sike nata waiakngae musipmaatangu sanga moo ngang take siknga natapbum gamu
Buyambam tapata natane tumuk wama dua natapan.
19 Siwan ngana Anututa natane wama gwa natapbut.
Siakan siknga, ita natane tumuk wama gwa natapbut.
20 Nata Anututane umana yatangenawit.
Dasingge, ita tumuk wamae masa dua namukut.
Siwan butaya aknga nae natangamukuu dua sandekut.
Copyright information for `WNC