Psalms 67

Kau aaknga miti kap taknga.

Nata nataau Anututa butaya natanimuke ninde take pasiikge nataat.
Ngan, nata nataau pakapu ninduke nin gatanimikge nataat.
Unzingge gatane noman takngaka kepna kepna yuaing aminda akakapning.
Unzing tasiwi kuupbamda gandukapmake ninu ita apme papik ngang natapning.
Anutu, nata nataau aminbamda gae apbakngake umanda yatangenatningge nataat.
Ngan, nata nataau aminu kuupbam kepna kepna nana umanda yatangenatningge nataat.
Gata aminbamu wam yaning komune noman takngane kuupbam usanzia,
sike aminu kepna kepna yuke kepi sukukaingu gata kepi noman takngane panomanukgayak.
Unzingge nata nataau aminbamda musip gwaang natake apbakngananga kap tainingge nataat.
Anutu, nata nataau aminbamda gae apbakngake umanda yatangenatningge nataat.
Ngan, nata nataau aminu kuupbam kepna kepna nana umanda yatangenatningge nataat.
Dasingge, nanamu nindane kepmine kwaapzang aawan kakumang.
Siwan Anutu, wa nisane Anutunin, ita ninu take pasikut.
Siakan siknga, Anututa ninu take pasikut.
Take pasiwawan kake aminu kepna kepna yuaingu ie gepbiatang koyutnong.
Copyright information for `WNC