Psalms 68

Kau aaknga Devitda matakut.

Nata nataau Anututa zaat enake apuke inane iwana yanikwasiwan kuningge nataat.
Ngan, nata nataau aminu Anutue iwana dakngakaingu asiknga teke datakunong.
Sike nata nataau got takngata apu kupan taknga puyapan kunggak binga
Anututa ina unzakan iwana yanikwasiwan kuningge nataat.
Gatu kandel ngang yanikaing gomu katapda isiwan akngwikake yangga daknganggak.
Ina unzakan, nata nataau wai aminu Anutue kaine ngwiknga unzing siningge nataat.
Siwan ngana nata nataau amin nomanu apbakngake
Anutue kaine musip gwaang natake yutningge nataat.
Natake waaminda asiknga bakngake yutningge nataat.
Nin Anutue kap taike umana aknga yatangenatna.
Sike i minga musaatang pukwike
aminbamu kayuak kapata apikge kepiapana tana nomatawik.
Itane umana Buyambam tapa, ge ginda ie kaine apbaknganong.
Anutu inane yotna gapmane yuak. Yuke waatdaka nana gwa kupsatane kayuak. Unzing, waamindane nana binga.
Gatu itakan maya apna gwa kupsa kuut kayuke gatayamunggak kapanin.
Sike gatu aminu inatakan yuaingge donga yaman undang take yutning.
Siwan itakan kautde yuaing aminu sandepewan yotna paku take yutning.
Siwan ngana yamandet sikaing aminu yaniwan paku keu gunzit toknga siknga yasinggak komune yutning.
Anutu, tupa ga tupan kuke gikane amindabamu yanipakapuke
keu amina wena komune gaat waaminkat ngang payawawi sukuking.
Sike tapduu waomune Sainai tawandakane miamun sikut. Siwan sopabam takut.
Dasingge, Anutu, ga gwa apuyak. Siakan siknga, Isrel nanatane Anutuna, ga gwa api sopa wa tawan miamunu wa sikut.
Anutu, gata sopa take siknga gikane kepdakakae tasiwi takut.
Tasiwi sopa tawan keu wai daka ngana gatu take sikut.
10 Gikane amindabamda yot gapma gapma keu andakane mitapbing.
Ga take sikngaapa. Siwan gata nanamu sangana wena aminde yamukuyak.
11 Buyambam tapata aminabamde wamna yaman
aminu kwaapzangga wamu waaknga taku yakapbing.
12 Sike wamu waaknga anzing, “King kapaapaat gatu amak aminaat kuupbam gwa datakuking.
Siwan maya yotna yukingga sanga wawita amak gwene pakingu usanzike paking.
13 Ginda amak tasinangge natake keu komdu kuke zikaane katap sake undang dapuna petning.
Siwan mayata tauknga gitza siknga silwa gatu gol ngang yaniata pasia pasike kawa take siknga kwait danggam binga sikut.
Gupnaapa waenga silwa binga siwan pia sayau waenga goldane kaamang binga gupnaapa unzing sikut.”
14 Sike Anutu kekekngana bamban tapata tawanu Solmon ngang inikaing dakane king tapatu tapatu yanikwasiwan kaut kaut datakuking.
Unzing sopa zambam ngang yanikaingu tawanu wandakane kaut kaut tasiwan takut.
15 Tawanu Basan kep komune yuaing dakandaka buyambam siknga.
Siwan wandakandakane tawa tawanu buyambam siknga.
16 Ginu tawanu Basan kep komune dakandaka tawa tawanu buyambam siknga,
ginu dasingge tawanu dakatu Anututa yutnangge yawan yukut dakae sanga moo binga ngangu kake nataaing?
Sike Buyambam tapata tawanu wandakane asinggan asinggan yuwik.
17 Buyambam tapata tawanu Sinai daka teke apu inane yotna buyambam gwekatang kopbut.
Sike wa apiu amak amina kwaapzang siknga tekwanziu karis ngang yanikaingu
kekeknga amakgane gwegwene yuwa yanipakapuke iat gatake kopbing.
18 Anutu, tapduu gata tawanu enane siknga dakane kopbuyak komune
gata kaaut aminu dongu buyambam siknga papi
iat gatake kuking.
Siwan gata yamandet aminu sangana gae moo gamukingu payamukuyak.
Pake ga Anutu, Buyambamtapa yuayak kapaninu tawanu waandakane yutnangge natake tasikuyak.
19 Ninda Buyambam tapatane umana yatangenatnim. Tapdukbamu yuamangu ita nindane meyaninu pakotnake panggak.
Ngan, Anututa ninu gatuna papan take yutnim.
20 Nisane Anutuninu waapata gatanimuwawan ninu take yuamang.
Anutu, Buyambam tapaninu nindane toiknginda, unzing gatanimuke nin papan ninda dua kumnim.
21 Siakan siknga, Anututa iwana gatukande pasiwan maining.
Dasingge, waaminu waiaknga asinggan tawake tasikaing.
22 Sike Buyambam tapata anzing yanggak, “Gindane iwanza Basan kep komune pakapu yuaingu unenana dua. Sike apmea gindane iwanza yanipakapit.
Sike yanggabam gwekatang ama kutakngine siknga ba yuaingu, wa unzing, keu maa siknga komune datakuke yuaing binga, wa nata apme pakapit.
23 Siwan ginda iwanza kumzang siknga zipmake kepisata daknga yaiyuk
kamunzata iwanzatane daknga takekan ingwamuke naning.”
24 Anutu siwan king kapana, gata amau wagwenu tasike yapbike apbakngawi aminbamda kaut kaut yuke ganduwawan gaat amindabampat gatake apukaing.
Aminu kunduta ganduwawan gaat amindabampat apu yotdabam patang kokaing.
25 Sike aminu gaat gatake apukaingu kunduta kap taikaingu gae tupan kukaing.
Siwan gwamemingu kundumaman pakaingu masan apukaing. Sike gatu maya matekga wakumu mateknga dakandakasimu yamayuuk apukaing.
26 Sike kap taknga anzing taikaing,
Ninu Anututane aminabam, ninu unekan gwa yuamangge Anututane umana yatangenatna. Ninu Isrel nana amin, ninda Buyambam tapanindane umana yatangenatna.
27 Sike Benjamindane donga mateknga apaatzimu tupan kukaing.
Siwan Judatane tupan amin gatu aminu Juda nana kuut
Benjamindane donga pake yawakaing.
Siwan tupan aminu Sebulun gatu Naptali tane ngangu masan yawakaing.
28 Anutu, gata kekekngaka ninde yeutnimuyo.
Tupa kekeknga waakngakaneta gatanimukuyak.
29 Sike kingga wamu kundu gatane yotdabamu Jerusalem nana gwende natake
ga ganimbakngangge sangaapa kundu moo pakapu gamuning.
30 Gata kaap zong gwenu pitam gatang yangga napnapna kaya komune yuak gwenu kaanga iniyo.
Ngan, gata aminu wa kau wawi gwegwen ba mateknga gwegwenda binga tasikaing aminu kaanga yaniyo.
Kaanga yaniwawina munu gae puke silwa ngang yanikaingu inane pake gamuning.
Sike aminu wa amak tangenake tasinangge take siknga nataaing aminu ayanikwasiwi datakunong.
31 Siwan kingu Isip kep komune nanaapata wam yak amin yaniwan Jerusalem kuke gata puya ita tasiwik kakngae natapningge kuning.
Siawan Itiopia nanata gae kataknga tangenake tumuk wam ganining.
32 Ginu aminu dongu kundu kundu yuaingu, ginda Anutue kap taike umana yatangenatnong.
Ngan, Buyambam tapae umana yatangenake kap tainong.
33 Sike i ena yekaune kepi sukunggak. Yekau wagwenu tupa siknga yukut.
Natapnong. Anututa wamu kekeknga yatewan apunggak.
34 Unzingge ginu aminu kepna kepna yuaingga itane kekekngana buyambam takngae yakapnong.
Sike i Isrel amindane king tapana.
Nindanu itane kekekngana ena yekap gwene tasinggak kaknga ninda akanim.
35 Isrel nanatane Anutuna yotnabamnane yuaunin, ge ninda ie asiknga gwaukamang.
Ita aminabamde kekeknga buyambam yamunggak.
Anututane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC