Psalms 69

Kau aaknga Devitda matakut.

Anutu, na gatangamuyo.
Yangga guyaknganekan gwa akok.
Na ngwayuk kanzang buyambam gwekatang pukunggat.
Sike keu kekeknga wena ge une yaiwa maik.
Na yangga gapmaapaatang pukuwa apaptake apu na
usikwatapnangge tasinggak.
Anutu, nata ganike ganike yuwawa kekekngana wena singgak.
Siwan guyakngata akupiawan kaina toknga.
Dasingge, nata gatangamiyakge tupa yawa
ngana dua gatangami yuwa mainggak.
Sike aminda nae yumdekan iwana dakngakaing.
Waakwau kwaapzang siknga.
Natane gwapak danggama ita gwa yapbiking.
Sike iwanata kem yake yapiina wena nutapan kupitde akekekakaing.
Na itane sanga tapatu kukae dua pakum, ngana kemu kwaapzang siknga yake temanggaganuke nanikaing.
Kem taknga yawan ninane sanga kundu yamukum.
Anutu, ga nae gwa natapbuyak. Na gutongaapa.
Natane waina gae kaikane kusopuknga dua yuaing.
Buyambam tapa, ga Anutu kekekngaka bamban tapa,
gata dua nandutewi nata wai kundu tasiwa gae banip sikaingga maaknga natapning.
Ninu Isrel nana amindane Anutunin, gata dua nandutewi
sanga kundu pasiwa munu gae pukaing aminde kunduta yanisapdutning.
Nata ga gawamba aminu kunduta
na sapdut wam naniwawan na apmaakanggat.
Gatu ninane notnata nandupanu na dongu takngatune nana singgak.
Sike ninane dongata nandupanu na aminu you maa siknga gapmandune nana singgak.
Dasingge? Nata yotdae take siknga nataat. Unzingge nata puya kekeknga tasiwa yotda wagwenu take yuwikge tasinggat.
Siwan aminda gae ganisapduwa sapdut wamu waaknga naanganu apimanggak.
10 Na kwanam sike nina nanam nananggengu ayandaknganggat. Sike wa tasinggau gae kaikane isangepsa amin dakngake yuwitde tasinggat.
Siwan ngana na aminbamda nanisapdukaing.
11 Na butaya tauknga atapa ngana
aminda wamu waiaknga nanike sapdut wamu kuut nanikaing.
12 Siwan tupan aminu kundu unekan yukengu nae wamu ayakaing.
Sike aminda yangga wainu toknga aknga tangoke atdatdaptakengu kau kundu taikingu atnanisapduyuuk taiking.
13 Siwan ngana undanga, natanu ga Buyambam tapaekan, tumuu ganiwit.
Anutu, gata na musip gwaang natangamunggayakge ganinggat.
Unzingu gata wa tasinggau
nae take siknga natangamuke tanangge gwa yawi kekekakut.
14 Gata na ngwayuk kanzang gwekatang yuwa
nanduke apu tapi na wagwekatang dua pukusopuwit.
Gata kakuya na tasiwawi iwanata na dua tasiwan maiwit.
Unzing, yangga paptake na dua usukwatapik binga gatangamuyo.
15 Gata na dua nandutewi yanggata paptake apu tapik.
Gatu dua nandutewi yangga gapma gwekatang pukuwa,
kupsa akngata tangganguwan, kupsa aminda yuaing komune pukuwit.
16 Buyambam tapa, asingganu gata nae take siknga natangamunggaak kaknga wa take siknga. Unzingge tumuk wamu ganinggau natake gatangamuyo.
Sike gatu nae musip kwikwiu buyambam siknga natangamunggaakge apmanu apuke na gatangamuyo.
17 Sike na gikane puya aminda, unzingge ga nae ma kusopuwim. Na meya buyambamu kaya.
Unzingge tumuk wamu ganinggau natake zaat apu yake gatangamuyo.
18 Gatu nae inengan apuke gata na tapso.
Gata na iwanatane katakngane sandeke tapso.
19 Sike aminu na nanisapdukaingu gata atnataayak.
Gatu itakan umana takepan maakawanu ga atnataayak.
20 Wamu wai wa nanikaingga natdetdetna atasiwan mainggak.
Siwan musipmaatangu meyambam natake na kekekngana wena singgak.
Na aminu kunduta butaya apme ba natangamuning ngang natapbum ngana tapatuta dua gatangamukut.
Gatu aminu kunduta musipma tapan kekekawikge wamu take takngatu apme ba nanining ngang natapbum ngana wena.
21 Na tomma natapbum ngana marasinu gawaknga nanamde tukngwake unin namuking.
Gatu guyaknga kupiawan ngana yangga wainu toknga guyaknga nasinanga aknga tangopitde namuking.
22 Sike nata nataau aminu waakwakga nanambam peke unekan yuke nanangge baknganing, ngana tapduu wagwenu sanga wa tasiking kakngata yake bungepda binga papikge nataat.
Unzing yapapbam gwenda kaap zongu gwendu tanggak ba gapma dakaatang pukunggak binga.
23 Nata nataau kaina atzikaawan gatuna dua kaningge nataat.
Gatu mase gutokake sukuke noman dua dandamake sukuningge nataat.
24 Gata kaanga kekeknga natayamuke meya yamuyo.
Gikane musiptok takngata unin asiknga papan gatukande wena sinong.
25 Sike nata nataau yotna gapma yuaingu yotnagomu moo yuwikge nataat.
Gatu aminu tapatu sel yotna gwekatangu dua yuwikge nataat.
26 Dasingge, aminu waiaknga tasiwan yake meya tupa yamukuyau wai aminda waakwau gatuna pasiwan maikaing.
Sike kundu gupnaapatang toknga yamukuyau, wai aminda sapdut wam yanike meya unekan yamukaing.
27 Sike wai aminu waakwakgane waiaknganae ma botawim.
Siwan dua kapewi gatane dongga atang apan unekanu yuwam.
28 Ngan, gata itane umana kayuk yutnanga buk gopatangu atdotdonguyo.
Sike itane umanaat gatu noman amindane umanaat unekanu ma matawim.
29 Sike na meya pake toknga buyambam panggat.
Anutu, nata nataau gata na gatuka take na noman siknga kayuwiakge nataat.
30 Sike nata kap taike Anututane umana yatangenawit.
Gatu gaak inike umana kopsa akngae kuut yakapit.
31 Siwan nata sanga wa tasiwa kake Buyambam tapata take aknga natangamik.
Siwan ngana nata kau wawi gwenu ie imunangge natake katap patang sawa kapangana take siknga siwik ngana ita take siknga dua natapik. Ngan, kau wagwenu kepinaat komnaat ngang imanu ita take siknga dua natapik.
32 Sike meya pakaing aminda sanga wa kake waaminda apbaknganing.
Sike nata nataau aminu Anutue mun puke gaak inikaingu musia tatanga natake kekeknga gatu paningge nataat.
33 Buyambam tapatanu sanga kundue dapmake iniwanu akgatayamunggak.
Ngan, itane amina kundu kauutde ba pewan yuainggeat dua botanggak.
34 Aminu yekap gwene ba kepna kepna yuaingkat gatu yanggabam gwen ba pis undang yuaingkat,
ginu kuupbamda Anututane umana yatangenatnong.
35 Dasingge, Anututa Saion nana gatuna iwanae kataune sandeke
pake Judatane yotbam gapmanggapma gatu mitapik.
Ita unzing tasiwana Anututane aminabamda you wanggapma gapmana pake yuke keu wandaka inae gatukande taning.
36 Anututane puya aminatane bapunata keu wandaka ataning.
Atake Anutue gwaam siknga nataaingga keu waomune gatukande asinggan yutning.
Copyright information for `WNC