Psalms 71

Buyambam tapa, nata gae gepbiatang yuwawa gata gatangami iwanata na dua tasiwan maiwit.
Gata dua kapewi na napbitning.
Ga noman siknga apa. Unzingge gata na gatangamuke na iwanae kataune sandeke gika gatu tapso.
Gata tumuk wamae maak pake na gatuka tapso.
Ga natane suu buyambam kekeknga gwendu binga dakngake yuyo.
Yuwawi na gae gepbiatang akopa gata na kakuya tasiyo.
Dasingge, na gaekan apuke na kusopuwit.
Gata siknga gatangami na take yuwit.
Natane Anutuna, na wai aminde kataune sandeke tapso.
Sike waakwau kekeknga siknga siwan yuyuknga wai siknga.
Dasingge? Buyambam tapa, na gaekan baniu singgat. Sike na waatdaka yukum komuneta gae baniu sikum.
Siwan baniu wa sikumu apmaat kaa baniu asike yuat.
Asingganu na gae kataune yuke kepi sukunggat. Mingata tangaikut komuneta kakuya tasinggawi apu apman apunggak.
Unzingge nata gatane umanda asinggan yatangenawit.
Sike aminbamda meya takngatu takngatu nata kakumu akaaingunin. Kake sanga unzing siknga ninde ba apik, ngang atnataaing.
Siwan ngana gatakan na kekeknga siknga kakuya tasinggaak.
Tapduk bamu nata gae umanda yatangenake
gatane umanda kopsa aknga aminbamde yanikapmanggat.
Tapduknga na aminuake siwa kekekngana asisangepanu
gata na masa ma namuke napmambim.
10 Dasingge, iwanata nutapan kupitde unekan yuke
na tasiwan maiwitde wamu yandeking.
11 Waaminda anzing yaking, “Anututa masa gwa imuke kukutde kake ninda tawake tanggaganutna.
Aminu tapatu andangu dua yuuknga gatangamik,” ngang yaking.
12 Ayok, Anutu, gata nae maa ma yuwim.
Anutuna, gata zaat siknga apuke gatangamuyo.
13 Nata nataau aminu nae temanggaganupa nanikaingu gata yaipakepuke pasiwi sopuningge nataat.
Ngan, waaminda na tasiwan maiwitde tasikaing.
Unzingge nata nataau gata natdetdetna pasiwi botake maaknga siknga natapningge nataat.
14 Siwan ngana na gae banip sike asingganu gata gatangamiakgekan ganduyuwit.
Sike natanu gatane umanda buyambam siknga yatangenawit.
15 Sike natane genanetanu gata noman taknga tasinggaakge aminbam yanikapit.
Gatu gata sangabamu pasikuyak kakngae nangaakan nataat. Siwan ngana undanga.
Tapdukbamu gata na takuyakge yaniwit.
16 Anutu, Buyambam tapa, natanu gatane kekekngaka buyambam takngae natake nata umanda ayatangenawit.
Sike natanu anzing yakapit, Buyambam tapakan noman tapa unin, ngang yakapit.
17 Anutu, gata tupa na waatdakane nanindamukuyau apu apman kaa unzakan,
ge apmanu gata sanga nomanomana tasikuyakge yanikapmanggat.
18 Sike na apmanu aminuake gwa siwa gwapak danggama kwakngakan gwen singgak.
Siwan ngana Anutu, gata na ma napmambim.
Gaat naat unekan yuke nata gatane kekekngaka buyambam takngae
aminu masan aatning aminde yanikapit.
19 Anutu, gatane noman takngaka buyambam siknga enane siknga konggak. Kopan apmanu waaknga aminbamde kaine aanggaman siknga yuak.
Sike gata puya buyambam siknga tasikuyak kapanin.
Keu andakane nana tapatu ga binga dua yuak. Wena. Gata kuupbam yapbikuyak.
20 Gata tasiwi na meya wai siknga takngatu takngatu apa kakum.
Siwan ngana na atnataat, gatanu na gatu tapi kekekawit.
Unzing na gapma kupsa aminda yuaing katangga binga yuwawa
na gatuka tangenawiyak.
21 Siwan gata tasiwi natane umana aknga buyambam siknga siwik.
Siawan natane musipma tasiwi kwikwiknga gatu siyok.
22 Sike nata gita daka tanguyuk gatane umanda yatangenawit.
Natane Anutuna, gata wamu tupa yawi kekekakut taknga tawake tasinggayak.
Unzingge nata gatane umanda yatangenawit.
Isrel nanatane Anutuna, nata gita tanguyuuk kap taike umanda yatangenawit.
23 Yatangenake kapza taiyuuk apbakngawit.
Kaau wa taiwiu gae taiwit.
Dasingge, gata na gwa takuyak.
24 Unzingge gata noman taknga tasinggaakge aminbamu genaneta
tapduu gwendu tembanata kuku bangee yanikapit.
Dasingge, aminda na tasiwan maiwitde tasiking, ngana
gata waaminu yaipakepuke pasiwi apmaakaking.
Copyright information for `WNC