Psalms 72

Kau aaknga Solomonda matakut.

Anutu, gata King kapa gikane nomana akngaka katak siknga inindamumso. Siwana aminu wam yanangge apningu katak siknga usanziwik.
Ga wamu nomana akngakan yanggayaunin. Unzingge gata kingu waapa gatangami ita wamu noman gan usanziwik.
Siwan ita gikane amindabamu meya akaing aminu
noman taknganekan kakuya tasiwik.
Gata tasiwi puya ita pasining katangu sanga kwaapzangga takekan aatning.
Ngan, gata tasiwi waaminda noman taknga asinggan tawake tasining.
Sike King kapata meya pakaing amindane meyana katak panomanuwik.
Panomanuke ita aminu sangaapae dapmakainggane waatdakana akgatayamik.
Gatayamuke ita aminu notnaapa pasiwan mainingge tasining aminu yake ayaipakepu pewik.
Sike tapduu gunzit ba yekap ngang kakaa asisiyuwawat,
gikane amindabamda umandaaknga yatengatnake tasitakuningge nataat.
Ngan, gata tasiwi Kingu waapa aminu gwaam tapa dakngawik.
Siwan itane nomanaaknga sopata puyaatang pimake pasiwan nanamda takekan akokaing binga siwik.
Sike tapduu ita kayuk yuwik kopatangu aminbamda itane noman taknganakan tawaning.
Gatu yekau kakaa asisiyuwawan sanga kwaapzangga take aatning.
Siwan ita King kapa yuke aminbamu yanggabam gwene wesim yuaingkat gatu yanggabam gwene maa siknga yuaingkat kakuya tasiwik.
Siwan itane kepna yangga Yufretis tapaneta tuwanguke kuku kepna kepna kuwan sandewik.
Sike aminu zongana wena kepbanu saibumbumna kaya komune yuaingu Kingu waapatane gepbiatanggan koyutning.
Koyuwawan itane iwana kepdakaatang pimake yutning.
10 Siwan Kingu Spen nanaapaat gatu Kingu yanggabamda ngwapbasiwan keu mateknga banakan yuaingune nanaatda musip gwaangge sanga kundu ie imuning.
Siwan Kingu Arebia nanaapaat gatu Kingu Seba nanaapaatda ie takis pakapu imusan.
11 Kingu kuupbamda waapae munu puke inimbaknganing.
Siwan aminu kepna kepna yuaingu kuupbamda itane puya pasingamuning.
12 Dasingge, Kingu waapa sangana wenata iniwanu ita akgatayamik.
Ngan, aminu wa sangaapae atdapmakaing aminu kunduta dua gatayamanu, ita ina akgatayamik.
13 Ita aminu kekekngana wena siwan sangaapae dapmake yuwan kake butaya atnatayamunggaunin.
Sike aminu sangana wena aminu dua kumningge ita gatuna apapik.
14 Sike wai aminda yaipapaakusike waaminu pandambanutnangge tasiwanu ita waaminu gatu apapik.
Ita waaminde take siknga natayamuke unzingu tasiyamik.
15 Nata nataau Kingu waapa tapduu mamaya yuwikge nataat.
Yuwawan Arebia nana aminda gol moni ie moo imuningge nataat.
Siwan aminbamda Anutue tumuk wam iniwawan ita Kingu waapa asinggan gatangamikge nataat.
Siwan tumuk wamu waaknga Anututa tasiwan King kapa take yuwikge ininingge nataat.
16 Sike nata nataau rais gatu wit ngangu kwaapzangga aminbamdane puya naatangu take akopningge nataat.
Pakap dakakane takekan aatningge nataat.
Unzing Lebanon kep komune akokaing binga.
Siwan buyana kwaapzang aake keu kuupbam daka dakane doke yutningge nataat. Unzing zonga zonga kwaapzangga kepna kepna akoke tapan sopunggak binga.
17 Siwan nata nataau aminbamda Kingu waapatane umanae dua botaningge nataat.
Dua botake tapdukbamu gunzit gwenda asinggan ena yekaune akowawan
waaminda kingu waapae umana yatangenatningge nataat.
Siwan aminu dongu kuupbamu Kingu waapata take siknga gatayamik. Siwan waaminda yake waapae wamu take siknga aknga aknga asinining.
18 Anutu, Isrel amindane Buyambam tapanatane umana yatangenatnong.
Anutu waapata inatakan sanga takekan pasinggak.
19 Itane umana takeaknga asinggan asinggan yatangenatnong.
Siwan nata nataau itane umana kopsa aknga kepna kepna kuupbam tawamban sandewikge nataat.
Siakan siknga.

20 Tumuk wamu Devit, Jesitane waakngata, yakuu anin puyukgak.

Copyright information for `WNC